Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на спектрофотометрична система за детекция на автоантитела и антитела“ 2017-001

12 Януари 2017

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на спектрофотометрична система за детекция на автоантитела и антитела за нуждите на Катедрата по медицинска генетика в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.