Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Извършване на строително-ремонтни работи във фантомни зали в сградата на Факултет по дентална медицина“ 2019-018

8 Април 2019

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Факултет по дентална медицина, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84,  с цел създаване на симулационен център, състоящ се от две зали, в които ще бъде разположена фантомна система, включваща 48 броя дентални симулатора  за студенти, 3 броя компютърни системи за виртуално обучение на студенти от денталните специалности.   Помещенията, в които ще се извършат строително-ремонтните работи са с № 211, №212 с обща площ 88,84 кв.м., №213 с площ 63,94 кв.м. и обособяване на складово помещение с площ 5,76 кв.м.   Видовете и количеството строително-ремонтни работи (СРР) са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) и схеми (Приложение № 1.1;1.2 и 1.3). Изпълнителят следва да изпълни всички договорени и необходими строително-ремонтни работи в съответствие с представената техническа спецификация и схеми, както и да отстрани всички появили се дефекти в гаранционния срок.