Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Извършване на строително-ремонтни работи на помещения и общи части в сграда Медицински колеж към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2018-014

4 Май 2018

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Медицински колеж на Медицински университет – Варна, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 84,  гр. Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).
Четириетажната сграда на сутерен е с идентификатор 10135.2556.315.1 по Кадастралната карта на гр. Варна, застроена площ 1572 кв.м. и начин на трайно ползване: сграда за образование.
Ремонтните дейности ще се осъществяват на: 
- Първи етаж - Лаборатория №116;
- Втори етаж - Коридор на 2ри етаж, кабинет №203, компютърна зала №204, учебни зали №209, №210, №211 и лаборатория №219;
- Трети етаж - Коридор на 3ти етаж, лаборатория №302 и учебна зала №312;
- Четвърти етаж - Лаборатории №401, №402, №409 и подготвително №408