Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на столове и табуретки за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна” 2019-019

15 Април 2019

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на табуретки, работни и посетителски столове. Поръчката включва периодични доставки и монтаж на табуретки, работни и посетителски столове след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора.