Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Международни проекти и програми

От началото на 2012 година в Медицински университет - Варна е създаден отдел „Международни програми и проекти", който отговаря изцяло на променените реалности в сферата на висшето образование и подготовката на проекти. Дейността на отдела е структурирана за обединяване на усилията на всички научно-изследователски и административни звена за постигане на стратегическите цели на университета. Проектите са модерен инструмент за цялостната политика на ръководството за постигане на образователни, научно-изследователски и практически резултати. Отделът работи активно по всички програми, които позволяват участието на университета.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна има дългогодишен опит в реализацията на национални и международни проекти и програми за повишаване на качеството на образователната и научно-изследователската си дейност. През периода 2012 - 2016 г. са спечелени повече от 20 проекта и реализацията и управлението на някои от тях продължава и през следващите години.

 

Eкипът на отдел „Международни проекти и програми":

  • Търси активно възможности, обработва и разпространява информация за участие в международни проекти и програми, както и информира своевременно академичната общност и всички структури на университета за тях
  • Консултира екипите, подготвящи нови проекти за кандидатстване относно необходимите административни документи от страна на Медицински университет - Варна и координира подаването на документите със съответните екипи
  • Информира екипите и експертите за резултатите от срещи и преговори за международното участие на университетско ниво, свързано с международни проекти и програми
  • Участва в изграждането и поддържането на мрежа от потенциални партньори за включване на Медицински университет – Варна в международни проекти и програми
  • Участва в реализирането на дейностите по одобрени проекти – организиране на работни срещи , обучения, семинари и информационни дни
  • Организира изготвянето и подписването на договори и споразумения свързани с международни проекти и програми
  • Организира и поддържа документация и архив на университетските международни проекти и програми