Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Проект за мобилност с Национален фармацевтичен университет в Харков (Украйна)

2018-2019


Проект 2018-1-BG01-KA107-047286

Сътрудничеството между Медицински университет – Варна (МУ-Варна) и Националния фармацевтичен университет в гр. Харков, Украйна (НФУ - Харков) датира от октомври 2012 г., когато на посещение в МУ-Варна беше Заместник-ректора по науката, образованието и международните отношения на украинския университет. По време на визитата бяха обсъдени възможностите за бъдеща съвместна работа между двете институции. През юни 2013г., беше подписан двустранен договор за академично сътрудничество, а през 2014 г. стартира обмена на преподаватели в областта на фармацията.

През март 2015 г. МУ-Варна и НФУ – Харков се споразумяха за провеждане на преподавателски обмен в рамките на европейската програма „Еразъм+" и това обоснова кандидатстването с проект за кредитна мобилност между  двата университета.  

Проектът за кредитна мобилност задълбочи и разшири сътрудничеството на МУ-Варна с украинският университет, който е международен център за фармацевтично образование и обучение с най-високо ниво на акредитация. Проектът даде възможност на преподаватели от Фармацевтичния факултет във Варна да се възползват от над двувековния опит и традиции във фармацевтичната наука на НФУ - Харков.

Ползотворното сътрудничество между двата университета е основа на настоящия проект, в рамките на който бяха реализирани мобилности на преподавателски и административен състав през академичната 2018/2019 академична година.

В периода 22.10.2018 – 27.10.2018 двама представители от Международния отдел на украинския университет проведоха входяща мобилност на персонала с цел обучение в МУ-Варна. Целта на визитата беше запознаване с дейността на отдел „Международно сътрудничество", споделяне на опит и добри практики в оптимизиране на административните процеси по програма „Еразъм+", обсъждане на възможности за разработване и участие в съвместни образователни и научни проекти, и др. По време на проведените работни срещи бяха уточнени конкретните стъпки по реализиране на настоящия проект за кредитна мобилност, както и планиране разширяване на сътрудничеството с включване на обмен на докторанти. Украинските партньори представиха НФУ – Харков на проведения Трети международен форум на партньорствата на МУ-Варна. Те направиха презентация на своя университет, запознаха се с другите международни гости и се включиха активно в работните срещи и семинари на форума. По време на визитата си те имаха възможност да се включат и в ежегодния Фармацевтичен бизнес форум в МУ-Варна.

В периода 06 -10 май 2019 г. в рамките на мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+" представители на деканата на варненския Факултет по фармация проведоха работно посещение в НФУ – Харков. Те се срещнаха с ръководството на Фармацевтичния факултет и Факултета за обучение на чужди граждани, с ръководители на катедри и лаборатории, с представители на Международния отдел и Отдела по качество, разгледани бяха учебни и научни лаборатории и др. Разгледани бяха софтуерните програми на деканата към Факултета за обучение на чужди граждани, като беше обменен ценен опит и ноу-хау.

В края на май 2019 (20-24.05.2019 г.) НФУ – Харков изпрати в МУ-Варна двама лектори за провеждане на Еразъм-мобилност.  Проф. Виктория Георгиянц – ръководител на Катедра по фармацевтична химия и доц. Александър Стремоухов от Катедра по фармакогнозия изнесоха лекции по фармацевтична химия и фармакогнозия пред студентите от специалност „Фармация" на МУ-Варна. Организирани бяха работни срещи на гост-лекторите с академичния състав на катедрите „Фармацевтична химия", „Фармацевтични технологии", УС „Фармакогнозия и фармацевтична ботаника", „Фармакология и токсикология", „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика". На тези срещи бяха обсъдени учебните програми по съответните дисциплини и възможностите за академичен обмен и съвместна работа.

От 10 до 14 юни 2019 г. доц. Илия Славов и ас. Галина Димова от УС "Фармакогнозия и фармацевтична ботаника" към Катедра „Биология" на Факултета по фармация осъществиха едноседмична мобилност в НФУ - Харков. По време на посещението си те се запознаха с дейностите в медико-биологичния и химико-технологичния корпус на НФУ – Харков, посетиха Научно-изследователската лаборатория за контрол на качеството, проведоха работни срещи със заместник-ректорите по учебната и по научната дейност.

Партньорството между Медицински университет – Варна и Националния фармацевтичен университет в Харков се развива успешно вече няколко години. Реализираните проекти за кредитна мобилност дадоха основа за разширяване на сътрудничеството и за планиране на преподавателски и докторантски мобилности между двете институции, които ще бъдат проведени в рамките на одобрения ни проект за 2019/2021 година.

Още по темата: тук