Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История

История

Медицинският университет - Варна, е основан като Висш медицински институт през 1960 г. За рождена дата на ВМИ - Варна се счита 1 октомври 1961 г. -  първият учебен ден на първата учебна година в първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България. Създаването на третия медицински ВУЗ в България е в отговор на нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани медицински кадри и специализирана лекарска помощ за населението от този район на страната.

През първите 10 години се развиват всички катедри и основни клиники. Създава се база за учебно-възпитателната и научноизследователската работа. Главно внимание се обръща на непрекъснатото подобряване на практическото обучение. С разрастването на института се организира строителството на нови болнични сгради като за целите на обучението, така и за нуждите на здравеопазването в Североизточна България. Построени са Акушеро-гинекологична болница, Психиатрична болница (най-голямата на Балканския полуостров), Очната болница, Терапевтичната болница (настоящата университетска болнница УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна).

Създаването на Медицинска академия през 1972 г. (до 1987 г.) и включването на всички висши медицински заведения в страната в нейния състав разкрива нови възможности за всестранно развитие. През 1978 г. е разкрит Филиалният факултет на ВМИ – Варна, в гр. Добрич (Толбухин) за обучение на студенти по медицина от трети до шести курс. Висшият медицински институт – Варна, израства като крупен център за подготовка на лекарски кадри, за научни изследвания и внедрявания, за лечебно-диагностична, консултативна и организационно-методична помощ. Разполага с ценна и модерна апаратура.

През 1995 г., Висшият медицински институт -  Варна е преименуван в Медицински университет – Варна. През 2002 г. Университетът приема  за свое име името на "Проф. д-р Параскев Стоянов" (линк). Все повече МУ - Варна се утвърждава като институция, доказваща своята значимост в областта на образованието и науката, придобиваща все повече европейски вид. От 2006 г. лекарите–абсолвенти получават европейско приложение към дипломите си, валидно за реализацията им в страните - членки на ЕС.

През 1993/1994 г. се въвежда обучението по специалността "Мениджмънт в здравеопазването и социалната сфера", чрез което се подготвят изпреварващо кадри за провеждането на реформата в българското здравеопазване.

През 2002 г. МУ - Варна получава "Международна златна и сребърна награда за качество 2002" в Мексико сити.

През 2004 г. в Маастрихт (Холандия), Медицинският университет във Варна е одобрен за пълноправен член на една от най-престижните международни асоциации Асоциацията на Европейските университети.

През 2006 г. към Университета отваря врати най-новият и най-модерният Факултет по дентална медицина на Балканите.

През 2007 г. по проект, финансиран от МОМН, в МУ - Варна е създадена Лаборатория по нутригеномика, оборудвана със съвременна апаратура за молекулярно-биологични изследвания.

През 2008 г. е създаден новият Факултет по фармация. С разкриването на двата нови факултета – Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация, Медицинският университет – Варна придобива пълната структура на традиционно висше училище по тези регулирани професии.

През 2008 г., за първи път в Югоизточна Европа, във Факултета по медицина започва обучението по нова избираема дисциплина - "морска медицина", която се изучава предимно в развитите морски държави.

Факти

В Медицински университет - Варна има 4 факултета - Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване. Към структурата на МУ – Варна са също Медицинският колеж,  Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Центърът за професионално обучение и филиалът в град Сливен.

Във Факултетите по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и Медицинския колеж се изучават следните специалности: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Медицинска сестра, Акушерка,  Здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи, Обществено здравеопазване, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт, Зъботехник, Инспектор по обществено здраве, Рехабилитатор и Медицински козметик, както и свободно-избирателната дисциплина - Морска медицина. 
През новата учебна 2013-2014 стартира обучение по две нови специалности: Медицински оптик и Фармацевтичен мениджмънт и отваря врати новият филиал в Сливен, с прием на първия випуск медицински сестри и акушерки. Към университета функционира и Център за професионално обучение, който предлага обучение по новите професии „Здравен асистент" и „Болногледач".

В университета обучават студенти от над 35 държави, измежду които Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Канада, САЩ, Кипър, Македония, Норвегия, Португалия, Руска Федерация, Сърбия, Турция, Украйна, Швейцария, Армения, Беларус, Албания, Израел, Йордания, Казахстан, Ливан, Нигерия, Палестина, Сирийска арабска република, Швеция, Япония.

В университета с над половинвековна история и традиции в момента (за учебната 2012-2013) се обучават над 4500 студенти, специализанти и докторанти в областта на хуманната и денталната медицина, фармацията, здравните грижи и здравния мениджмънт.
 Обучението на чуждестранните студенти по медицина и дентална медицина се осъществява на английски език.

Университетът е база, в която много български и чуждестранни специализанти от Македония, Молдова, Украйна, Турция, Йордания, Индия, Иран, Нигерия и Руска федерация получават следдипломно си обучение и квалификация.

Учебните занимания и научно-изследователската дейност се повеждат в 190 учебни зали и лаборатории, разположени в основната сграда на университета - Ректорат, сградата на Факултета по дентална медицина, Медицинският колеж,  РЗИ – Варна, УМБАЛ „Св. Марина". Клиничното обучение на студентите, докторантите и специализиращите лекари се извършва в четири големи варненски болници - УМБАЛ "Св. Марина", МБАЛ "Св. Анна", Специализираната очна болница СОБАЛ „Доц. Георгиев" и Специализираната болница по акушерство и гинекология СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов".

Преподавателите от МУ – Варна са автори на множество учебници и ръководства, които се издават в собствената печатна база на университета. Главни редактори са на няколко варненските научни списания, участват в редакционните колегии на почти всички български медицински списания. Университетът издава научното периодично издание "Scripta Scientifica Medica" с on-line версия и научно-информационния бюлетин "Инфо академика".

С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална клинична база, две студентски общежития, модерна университетска библиотека и издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше учебно заведение.

КОЙ Е ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ?

През 2002 г. Медицински университет – Варна приема за свое име името на проф. д-р Параскев Стоянов. В историята на българската медицина той остава като човека, положил основите на първата българска хирургична школа.
Проф. Стоянов е първият в страната, който прави рентгенови снимки. В практиката си развива разнообразна оперативна дейност – в областта на коремната и костната хирургия, гинекологията, очните болести. Признат е за първия в страната, извършил сложна операция на наранено сърце.
Проф. д-р Параскев Стоянов живее и работи във Варна между 1905 г. и 1918 г. Тук той разкрива единствения на Балканския полуостров Детски морски санаториум за костно-ставна туберкулоза. В световен мащаб проф. Стоянов е признат като един от създателите на таласотерапията (лечение с морска вода) и хелиотерапията (лечение със слънце). Той призовава многократно: "Българинът да се обърне към морето, да използва неговите ценности!"​