Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

На Медицински университет - Варна

Медицинският университет «Проф. д-р Параскев Стоянов» - Варна има редовна институционална акредитация с оценка “Много добра”, валидна до 2012 г.

В ход е процедура за нова институционална акредитация. До приключването й висшето училище има статут на акредитирано.

Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулирани и нерегулирани професии

№ по

класификатора

на областите на висшето образование

Професионално направление

Факултет/

специалност

Акредитацията изтича на дата.......

1

2

3

4

Медицински университет

7. Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

7.1. Медицина

Факултет по медицина

Специалност “Медицина”

 

25.10.2013 г.

 

7.2. Дентална медицина

Факултет по дентална медицина

Специалност

“Дентална медицина”

 

 

03.06.2016 г.

 

7.3. Фармация

Факултет по фармация

Специалност

“ Фармация”

до 07.03 2018г.

 

 

7.4.Обществено здраве

Факултет по обществено здравеопазване

 

Специалност

“Управление на здравните грижи”

 

16.07.2015 г.

Специалност “Обществено здравеопазване”

 

16.07.2015 г.

 Специалност

“Здравен мениджмънт”

 

16.07.2015 г.

 

7.5. Здравни грижи

Специалност “Медицинска сестра”

14.06.2017 г.

 Специалност “Акушерка”

14.06.2017 г.

Медицински колеж

 

7.5. Здравни грижи

Специалност

“Помощник-фармацевт”

29.07.2016 г.

 

 

 

 Специалност

“Зъботехник”

29.07.2016 г.

 

 

 

Специалност

“Медицински лаборант”

29.07.2016 г.

 

 

 

Специалност “Инспектор по обществено здраве”

24.06.2016 г.

 

 

 

 Специалност “Рехабилитатор”

 25.02.2016 г.

 

 

 Специалност

“Рентгенов лаборант”

 

07.02.2014 г.

 

 

Медицински козметик

 25.10.2015 г.

3. Социални стопански и правни науки

 

 

 

 

3.4. Социални дейности

Специалност

“Социални дейности” 

 23.06.2016 г.

 

  

Програмна акредитация на докторски програми

№ по

класификатора

на областите на висшето образование

Професионално направление

Научна специалност

Акредитацията изтича на дата.......

1

2

3

4

3. Социални, стопански и правни науки

 

 

 

 

3.2. Психология

Медицинска психология

12.01.2017 г.

3.7.Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство ( в здравеопазването)

14.06.2017 г.

4. Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

4.2. Химически науки

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

14.07.2017г.

 

4.3. Биологически науки

Генетика

В процедура

Биохимия

14.07.2017 г.

Микробиология

14.07.2017 г.

Вирусология

14.07.2017 г.

Физиология на животните и човека

10.06.2016 г.

7. Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

7. 1. Медицина

Анатомия, хистология и цитология

31.03.2017 г

Патологоанатомия и цитопатология

29.11.2018 г

Патофизиология

29.11.2017 г

Клинична лаборатория

14.09.2017 г

Вътрешни болести

02.06.2017 г

Гастроентерология

02.06.2017 г

Нефрология

29.11.2017 г.

Ендокринология

29.11.2017 г

Белодробни болести

02.06.2017 г

Неврология

27.01.2017 г

Психиатрия

27.01.2017 г

Дерматология и венерология

31.03.2017 г

Токсикология

В процедура

Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/

22.04.2016 г

Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)

31.03.2017 г

Епидемиология

11.10.2018 г

Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)

 

11.10.2018 г

Инфекциозни болести

11.10.2018 г

Ото-рино-ларингология

27.01.2017 г

Офталмология

27.01.2017 г

Обща хирургия

24.03.2017 г.

Анестезиология и реанимация

В процедура

Хематология и преливане  на кръв

9.11.2018 г

Ортопедия и травматология

31.03.2017 г

Неврохирургия

24.03.2017 г

Урология

24.03.2017 г

Гръдна хирургия

24.03.2017 г

Акушерство и гинекология

14.09.2018 г

Онкология

В процедура

Кардиология

02.06.2017 г

Сърдечносъдова хирургия

14.09.2018 г

Педиатрия

02.06.2017 г

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 

31.03.2017 г

Медицина на бедствените ситуации

29.11.2018 г

Професионални заболявания

 11.10.2017 г

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

 29.11.2017 г

Съдебна медицина

29.11.2017 г

Обща медицина

14.09.2018 г

 

7. 2. Дентална медицина

Хирургична стоматология

14.09.2018 г.