Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Отчитане на мобилността

Студентска мобилност с цел обучение

Документи

  • Документ, удостоверяващ получаването на гранта от студента (банково извлечение)
  • Документ, удостоверяващ продължителността и хорариума на обучението на студента в приемащата институция (Сертификат за престоя)
  • Оригинал на споразумение за обучение (Learning Agreement), подписан и подпечатан от приемащия университет
  • Академична справка (Transcript of Records), посочваща академичното представяне на студента в приемащия университет
  • Писмен отчет на студента в свободен текст, представящ проведената мобилност
  • Писмен отчет на студента по формуляр на ЦРЧР (по образец)
  • Документ от приемащия университет, удостоверяващ  признаването на получени кредити
  • Документ, удостоверяващ датите на влизане и излизане от страната-домакин (например - копия на билети, бордни карти, документи за платени нощувки, копие от международния паспорт с датите на влизане и излизане от страната-домакин (ако е приложимо) и др.)