Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Специализанти и докторанти

Условия за кандидатстване за редовни докторанти и специализанти

 

Право на участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ имат всички студенти, докторанти и специализанти от Медицински университет "Проф. Д-р. П. Стоянов" - Варна, които отговарят на следните критерии:

 • Право да кандидатстват за обмен в Европейски университети по програма ЕРАЗЪМ имат редовни докторанти и специализанти, зачислени в  Медицински университет "Проф. д-р. П. Стоянов" – Варна, само ако не са участвали в такъв като студенти.
 • Докторанти и специализанти могат да участват в мобилности по ЕРАЗЪМ, само ако към момента на кандидатстване и провеждане на мобилността срокът на докторантурата или специализацията не е изтекъл.

  Всяка година университета организира кампания за набор на участници в програма ЕРАЗЪМ за следващата академична година. На интернет- страницата на Медицински университет – Варна и на информационните табла на Програма ЕРАЗЪМ се обявяват свободните места за мобилности по програмата. В обявения срок се приемат следните

   

  Документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец)

  2. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти

  2. Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант или специализант

  3. Сертификат, доказващ ниво В1 на езикова подготовка

  4. Мотивационно писмо на езика, на който ще се провежда обучението в Европейския университет

  5. Препоръки на български език:

  - за студенти – от преподавател

  - за докторанти – от ръководителя на докторантурата

  - за специализанти – от ръководителя на специализацията

  6. Декларация от кандидата във връзка с участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ (по образец)

  7. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)

  След приключване на приема на документи се организира изпит за владеене на езика, на който ще се провежда мобилността. Кандидатите, подали документи биват уведомени за датата и мястото на провеждане на изпита по език.

 

Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите се обявява в интернет- страницата на Медицински университет – Варна и на информационните табла на Програма ЕРАЗЪМ в срок 10 работни дни от датата на провеждане на изпита за владеене на езика.

 • Класирането на кандидатите става според бала и реда на посочените университети, в които кандидатът желае да проведе мобилността.
 • Балообразуването става на база сбор входящ бал от зачисляването и резултата от проведения изпит по чужд език. Максималният възможен бал е 12.