Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Стипендии

Стипендиите в Медицински университет – Варна се отпускат съгласно Постановление на МС  № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, както и  установени правила от Комисията по социално-битови въпроси.

Право на стипендия по това постановление имат:

- Студенти – български граждани, приети във висшите училища в страната;

- Докторанти – български граждани, приети на места, субсидирани от държавата;

- Студенти,  докторанти и специализанти – приети във висши училища и научни организации по междуправителствени спогодби;

Стипендиите, които се отпускат за студентите – български граждани са разделени в две категории:

1. социална стипендия;

2. за отличен успех 6.00 / след І курс /;

Класирането се извършва на база средномесечния доход на член от семейството и успех от следването до момента на подаване на документите.

Студентите от І – ви курс имат право на стипендия от ІІ семестър.

Забележка: Без класиране стипендии получават докторантите, чуждестранните студенти приети по актове на МС, както и български студенти – кръгли сираци, студенти с трайни увреждания, студенти с един родител, който е с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и на студентките – майки с деца до 6-год.възраст;

Необходими документи за кандидатстване за стипендии:

1. молба – декларация / по образец от книжарницата на Университета/;

2. служебни бележки за доходите на родителите за последните 6 месеца;

3. уверения от учебните заведение  за учащи братя и сестри;

4. служебни бележки за регистрация на безработни родители в Бюрото по труда;

5. копие на съдебно решение при развод на родителите;

6. за предимствените групи – копия от смъртните актове на родителите, решения от ТЕЛК, удостоверения за раждане / на децата/;