Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Студенти

Условия за кандидатстване  за студенти

 

Право на участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ имат всички студенти на Медицински университет "Проф. Д-р. П. Стоянов" - Варна, които отговарят на следните критерии:

 • В програма ЕРАЗЪМ могат да участват студенти, обучаващи се във всички форми на обучение.
 • Поради спецификата на обучението по отделните специалности право да кандидатстват за обмен в Европейски университети по програма ЕРАЗЪМ имат студенти от трети, четвърти, пети и шести курс на  Медицински университет "Проф. Д-р. П. Стоянов" – Варна.
 • Всеки студент има право да реализира не повече от две мобилности по Програма ЕРАЗЪМ: една мобилност с цел обучение (student mobility) и една с цел практика (student placement).
 • Студентите трябва да имат  минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

   

  Документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец)

  2. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти

  2. Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант или специализант

  3. Сертификат, доказващ ниво В1 на езикова подготовка

  4. Мотивационно писмо на езика, на който ще се провежда обучението в Европейския университет

  5. Препоръки на български език:

  - за студенти – от преподавател

  - за докторанти – от ръководителя на докторантурата

  - за специализанти – от ръководителя на специализацията

  6. Декларация от кандидата във връзка с участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ (по образец)

  7. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)

  След приключване на приема на документи се организира изпит за владеене на езика, на който ще се провежда мобилността. Кандидатите, подали документи биват уведомени за датата и мястото на провеждане на изпита по език.

 

Класиране на кандидатите

Класирането на кандидатите се обявява в интернет- страницата на Медицински университет – Варна и на информационните табла на Програма ЕРАЗЪМ в срок 10 работни дни от датата на провеждане на изпита за владеене на езика.

 • Класирането на кандидатите става според бала и реда на посочените университети, в които кандидатът желае да проведе мобилността.
 • Балообразуването става на база сбор от средния успех от следването към момента на кандидатстване и резултата от проведения изпит по чужд език. Максималният възможен бал е 12.