Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Живко Колев

На 04.09.2019 г. в Заседателната зала на МУ-Варна се състоя публична защита на Живко Колев за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Лекарствени политики в България – ефекти на референтно ценообразуване и пазарно навлизане на генерични продукти“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2