Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Микропроекти Йонизиращи и нейонизиращи лъчения и тяхното приложение в медицината

На 19.12.2019 г. за първа година се проведе защита на микропроекти “Йонизиращи и нейонизиращи лъчения и тяхното приложение в медицината““, разработени от студенти по Медицина, първи курс в зала Б на Медицински колеж при МУ – Варна. Организаторът на събитието катедра “Физика и биофизика“ съвместно с Дружеството на жените в ядрената индустрия – WIN България, АЕЦ Козлодуй и Българско ядрено дружество (БЯД) - секция Варна, има за цел да превърне това в традиция. В рамките на организираната проява изявени студенти по Медицина от първи курс разработиха и представиха 22 интересни теми и научни факти, свързани с приложението на йонизиращите лъчения в образната диагностика, лъчелечение и лъчетерапия. В журито, оценяващо работата на екипите, имаше представители на Катедра „Физика и биофизика“ - МУ Варна, WIN - България, АЕЦ Козлодуй, БЯД - секция Варна. Най добрите работи бяха наградени с награди осигурени от WIN България. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3