Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

VІІІ Международна конференция “Чуждият език и съвременното висше образование“

23 Юни 201710:00
-
25 Юни 2017


23 - 25 юни 2017г. 

СОК „Камчия"

Департаментът  по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицинския университет "Проф. д-р П. Стоянов"- Варна, открива VІІІ Международна конференция "Чуждият език и съвременното висше образование"  в 10 ч. на 23 юни 2017г. в актовата зала на УВЦ „Юрий Гагарин", СОК  „Камчия" – Варна.

Събитието се провежда под патронажа на Ректора от 23 до 25 юни 2017 г.  Тази инициатива е запазена марка на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт при МУ– Варна, към която се проявява изключителен интерес от професионалистите и се подкрепя от международни институции.

            В 8 секции ще се изнесат 80 доклада от 90 участници от страната и чужбина по актуални проблеми на обучението по английски, немски, латински, руски и български като чужд език за медицински специалности, бизнес, финанси, мениджмънт, информатика, икономика, туризъм, хуманитарни и морски науки. Основните научни направления са:

 • Езикова комуникация и европейско пространство;
 •  Комуникативно поведение, речеви стратегии и тактики;
 •  Комуникативна компетентност в специализираното обучение;
 •  Лингвистични и културологични аспекти на комуникативното обучение;
 •  Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език;
 •  Електронно обучение в академичен контекст;
 •  Спортни умения в академична среда.
              Интердисциплинарната прагматична насоченост превръща конференцията в уникално явление, което утвърждава Медицинския университет във Варна като модерен научен и академичен център. Целта е да се обсъдят най-новите идеи и постижения в областта на чуждоезиковото обучение за специални цели във висшите училища, тъй като в България  това се превръща в най-търсената форма на езикова работа. Чуждоезиковото обучение във висшите училища се ориентира изцяло към спецификата на чуждия език с оглед на научните и професионалните нужди на конкретна специалност - свободно ползване на научна литература на чужд език, участия в международни научни изяви, устни и писмени контакти в определена научна област със специалисти от други страни. Развитието на европейската интеграция и включването на България в различните европейски структури засили необходимостта от комуникативното владеене на специализиран чужд език. Тази тенденция нараства с развитието на международния научен  и културен обмен. Работата и резултатите от тази конференция ще бъдат реалният принос на Медицинския университет за  развитието и обогатяването на духовната култура на България и Европа!      

   За контакти и информация: Проф.Тачева, д.ф.,
  Председател на Организационния комитет на конференцията
  e-mail: tacheva@mu-varna.bg
  тел.  00359/ 52/ 677 012 GSM: 0887/ 360 450