Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Завърши курсът „Морски инциденти“ в МУ-Варна


В Медицински университет - Варна завърши единственият по рода си в страната курс „Морски инциденти" с лектор кап. Тодор Йотов – ръководител на Университетския център по морско здравеопазване. По време на курса, който се проведе в катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина",  23 студента от специалност „Медицина" имаха възможността да се запознаят с някои от най-важните теми в областта на сигурността в морската индустрия.

По време на курса бяха разгледани важни и актуални проблеми на морската безопасност и сигурност, с които студентите имаха възможност да се запознаят. Основен фокус бе поставен върху нарастващата потребност от въвеждане на дистанционни здравни услуги в качествено нова фаза, за да бъде постигната устойчивост в морското здравеопазване. Сериозно място бе отредено и на темата за телемедицината, която отговаря на глобалните тенденции в морската индустрия. Тематиката на курса е насочена към интегрирането на медицински диагностични устройства с различни комуникационни и информационни системи, дистанционно управление на медицински роботи, постигащи определени манипулации при спешни медицински случаи на море и др.

Освен това, курсът проучва, анализира и обобщава някои от ключовите елементи на морския риск. Темите изясняват източниците и възможностите за устойчивото му управление. Този подход дава пълна яснота и цялостно разбиране за характеристиките на морските произшествия. Също така студентите се запознават и с възможностите за морска безопасност и предотвратяване на рисковете за здравето в морето.

Животът и здравето на мореплавателите са основната цел на Международната морска организация (IMO). Осигуряването на безопасността на хората в морето, заедно с екологичното равновесие в световен мащаб, са приоритет в редица международни правни актове и конвенции, подкрепени от сътрудничеството на редица международни организации и националните морски администрации. Регулаторният инструментариум се усъвършенства ежегодно, като помага за разработването на ефективни правила за безопасността на корабоплаването и предотвратяването на морски инциденти.

Със съдействието на компания Cosmos Shipping, студентите посетиха модерната платформа за екологичен мониторинг на Черно море - MV Galaxy Eco. Корабът притежава възможности за откриване, локализиране и събиране на нефтени разливи в морето. Студентите се запознаха с корабното оборудване, предоставено от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

СИД „Морски инциденти" се провежда както за студенти от българоезичните програми на обучение, така и за англоезичните програми на специалност „Медицина".


_________________________________________________________________________________________________