Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Кандидатствайте за евростипендии от 22 октомври

От 22 октомври 2015 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по проект BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии", съфинансиран от  Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".


За евростипендиите за успех могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в редовна форма през зимния семестър, имат успех над 4:00 от предходните 2 семестъра и са положили всички изпити до момента. Кандидатите за специалните стипендии е необходимо освен това да представят самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва преди това да е била представена и на научни форуми през зимния семестър на учебната 2015-2016 или през летния семестър на учебната 2014-2015.

Студентите от I курс нямат право да кандидатстват за евростипендии през този семестър.

Кандидатстването за двата вида стипендии е само онлайн през страницата на проекта, от сайта  на МОН. Началната дата, от която може да започнете подаване на формулярите в сайта  на МОН  е 22 октомври, а крайната - 12 ноември. След генериране на формулярите онлайн, е необходимо от 26 октомври  до 17 ноември те да бъдат разпечатани и занесени лично за потвърждаване в университета. Студентите от факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване трябва да представят документите в сграда „Ректорат", Учебен отдел, каб. 205, за специалностите от Медицинския колеж – в канцеларията на колежа, каб. 107, а кандидатите от Филиал Сливен – в канцелария „Студенти" във Филиала.

Класирането ще излезе на 1 декември 2015 година в сайта на МОН. Ако сте сред класиралите се, но не сте подали номер на IBAN сметка, е необходимо да го направите до 4 декември, отново онлайн, през сайта на МОН. Сметката, по която ще ви бъдат преведени стипендиите за зимния семестър, трябва да бъде в банка ДСК (лично на ваше име), като този път не е необходимо номерът на сметката да се представя на място в университета. 

Размерът на стипендията по успех е 120 лв. месечно, а на специалната – 200 лв. еднократно.