Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Резултати от конкурса за финансиране на проекти по фонд „Наука“​

         I. Проектни предложения одобрени за финансиране

Големи научни проекти:

 

 1. Проект № 17002 – „Витамин К- зависими GLA-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация", с ръководител: проф. Бистра Цанева Галунска, д.х., с общ бюджет на проекта 50 000 лв., резултат – 100 %;
 1. Проект № 17007 – „Зрителен, перцептуален и козметичен комфорт – ефект върху качеството на живот при двустранно слепи пациенти, след хирургично възстановяване на зрението на едното око", с ръководител: проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн, FEBO, FICO(Hon), FBCLA, с общ бюджет на проекта
  50 000 лв., резултат – 100 %;
 1. Проект № 17022 – „Промяна в количеството на висцералната мастна маса и отношението й към повишения сърдечно-съдов риск при пациенти с дългогодишен тип 1 захарен диабет", с ръководител: доц. д-р Йото Йотов, д.м., с общ бюджет на проекта     49 263,10 лв., резултат – 94,17 %;
 1. Проект № 17019 – „Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колеректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация", с ръководител доц. Мария Атанасова Раданова, д.б., с общ бюджет на проекта 49 928,79 лв., резултат – 93,83 %;

 

Големи инфраструктурни проекти:

 

 1. Проект № 17003 – „Създаване на структура за динамично определяне на периферната зрителна острота при пациенти с имплантирани вътреочни лещи и социално значими заболявания", с ръководител доц. д-р, Бинна Николаева Ненчева, с общ бюджет на проекта 98 152 лв. (с дофинансиране от МУ-Варна в размер на
  48 152 лв.), резултат – 100 %;
 1. Проект № 17004 – „Създаване на структура за осъществяване на прецизнa топография на преден очен сегмент за ранна диагностика при заболявания на роговицата, както и при пациенти с катаракта и глаукома", с ръководител: доц. д-р Яна Манолова Манолова, д.м, с общ бюджет на проекта 128 224 лв. (с дофинансиране от МУ-Варна в размер на 78 224 лв.), резултат – 100 %;
 1. Проект № 17006 – „Производство на алогенни костни трансплантати и оценка на ефекта от приложението им посредством хистоморфометричен анализ на твърди срезове", с ръководител: проф. д-р Владимир Емануилов Панов д.м.н., с общ бюджет на проекта   107 201,70 лв. (с дофинансиране от МУ-Варна в размер на 57 201.70 лв.), резултат – 100 %;
 1. Проект № 17008 – „Иновативна инфраструктура за оптична реконструкция на клетки и тъкани при нормални и патологични състояния", с ръководител: проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н., с общ бюджет на проекта 49 970 лв.,                  резултат – 97,92 %;

 

Малки научни проекти:

 1. Проект № 17020 – „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства", с ръководител доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб, с общ бюджет на проекта 7 000 лв.,                    резултат – 100 %;
 1. Проект № 17015 – „Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора", с ръководител доц. Милка Аспарухова Нашар, дф, с общ бюджет на проекта 7 000 лв., резултат -  98,75 %;
 1. Проект № 17010 – „Нови RGD/полиамини – синтез и проучване за противотуморна активност", с ръководител проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н., с общ бюджет на проекта 6 918,92 лв., резултат – 97,92 %;
 1. Проект № 17001 – „Роля на витамин К-зависимия протеин остеокалцин в регулацията на енергийния метаболизъм при жени с метаболитен синдром", с ръководител: доц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м., с общ бюджет на проекта 6 976 лв., резултат – 97,5 %;
 1. Проект № 17011 – „Синтез и охарактеризиране на ново поколение ретиноиди", с ръководител доц. Светлана Фоткова Георгиева д.ф, с общ бюджет на проекта
  7 000 лв., резултат – 97,08 %;
 1. Проект № 17013 – „Проучване и анализ на циркулиращите в североизточна България HDV генотипове", с ръководител доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м, с общ бюджет на проекта 7 000 лв., резултат – 93,75 %;
 1. Проект № 17018 – „Определяне на въглехидрати, протеини и  фенолни съединения в черноморски водорасли от вид Cystoseira barbata и Ulva rigida", с ръководител проф. Любомир Евстатиев Македонски, дх, с общ бюджет на проекта 6 999,91 лв., резултат – 92,08 %;
 1. Проект № 17016 – „Изследване на ефективността на ниско енергийния инфрачервен лазер за повлияването на орална болкова симптоматика", с ръководител доц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, дм, с общ бюджет на проекта 6 977,20 лв.,
  резултат – 85,42 %;
 1. Проект № 17009 – „Изследване на хепатопротективния и антиоксидантен ефект на българска пробиотична храна, съдържаща LACTOBACILLUS BULGARICUS DWT1 от воден произход при интоксикации с ксенобиотици", с ръководител доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д. м, с общ бюджет на проекта 6 982,60 лв., резултат – 82, 08 %.

 

           II. Резервни проектни предложения

 

Големи научни проекти:

 

1.  Проект № 17021 – „Биомаркери на оксидативния стрес: възможни предиктори за рецидив на предсърдно мъждене", с ръководител доц. д-р Мария Негринова Негрева, д.м., с общ бюджет на проекта 45 950,15 лв., резултат – 93,75 %;

2.   Проект № 17005 – „Хранене, затлъстяване и неалкохолна мастна чернодробна болест", с ръководител: доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, с общ бюджет на проекта: 45 953,91 лв., резултат – 74,58 %;

3.   Проект № 17012 – „Идентифициране на причините за високата епидемиологична активност на хронични бъбречни заболявания в село Медовец, обл. Варна", с ръководител: д-р Илияна Георгиева Теодорова, дм, с общ бюджет на проекта 50 000 лв., резултат – 73,96 %;

 

     Големи/ инфраструктурни проекти:

 1. Проект № 17017 – „Създаване на високотехнологична фониатрична лаборатория за ранна диагностика на онкологични заболявания на ларинкса и подпомагане на вокалната рехабилитация на пациенти с подобни заболявания в Медицински Университет – Варна", с ръководител: доц. Станислава Павлова Пенева, д.м, с общ бюджет на проекта 12 530,09 лв., резултат – 92,92 %.

   

  Ръководството на МУ-Варна и Експертната комисия на фонд „Наука" поздравяват ръководителите и екипите на одобрените за финансиране проекти, и отправят препоръка към участниците в  бъдещите конкурси за кандидатстване с интердисциплинарни проекти, ориентирани към създаването на клинична полза/ продукт.