Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Заседанието на Общото събрание на МУ–Варна ще се състои на 14 март

​На 14.03.2016 г. от 14.00 ч. в Аудитория „Проф. д-р Гарабед Капрелян", сграда РЗИ ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Медицински университет – Варна.

 
Дневният ред на заседанието ще включва:

  1. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание;
  2. Мандатен отчет на Ректора за периода м.март 2012-м.март 2016г.;
  3. Отчет на Контролния съвет за периода 2012-2016г.;
  4. Представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2015г. и за проектобюджета за 2016 година.
  5. Избор на членове на Контролния съвет;
  6. Избор на Ректор;
  7. Избор на членове на Академичния съвет.
 

Съгласно чл.52 от Правилника за дейността на Медицински университет – Варна, за Ректор се избира хабилитирано лице, което към деня на избора има не по-малко от 10 последователни години стаж по трудово правоотношение с Медицински университет – Варна и по отношение на което през периода на мандата няма да настъпи основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Кандидатите за длъжността „Ректор" следва да  депозират „Стратегия за развитие на МУ-Варна за периода от 2016-2020 г." в сектор „Деловодство", отдел „Административен" на Университета до 12:00 часа на 11.03.2016г.

 
Общият брой на членовете на висшия ръководен орган на Университета е 237 души -  хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представители на студенти и докторанти, представители на служители на администрацията.

 Членовете на Общото събрание ще получат писмена покана за заседанието на Общото събрание с приложен дневен ред.

 Членовете на Общото събрание, които имат уважителни причини за отсъствие от заседанието, следва да подадат информация на ел.поща:

AC.secretariat@mu-varna.bg до 10.03.2016 г.