Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Пресконференция по три проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси"

24 Юни 201309:30

Пресконференцията ще се проведе в Заседателна зала, 2 ет. на МУ- Варна

Начало: 9.30 часа
1. Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна - BG051PO001-3.1.09-0013

Начало: 10.00 часа
2. Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда - BG051PO001-3.1.07-0046

Начало: 10.30 часа

3. Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда - BG051PO001-3.1.07-0061