Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент”

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

 

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „вътрешни болести" – три места за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" и Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;

 

За Факултет „Фармация"

 • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.5. Математика, по специалност „математика" – две места за нуждите на катедра „Физика и биофизика". Допълнителни изисквания към кандидатите: да имат допълнителна квалификация „Приложна математика" и /или „Информационни технологии".

 

Конкурсните изпити за заемане на академична длъжност „асистент"  за Факултет „Медицина" и „Фармация" ще се проведат на два етапа: по съответната специалност и установяване на ниво на владеене на чужд език /английски/.

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „асистент":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Автобиография с подпис на кандидата;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие);
 4. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
 5. Нотариално заверено копие на диплома за ОНС „доктор" (ако има такава);
 6. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 7. Документ за владеене на чужд език (ако има такъв);
 8. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Декларация за достоверност на представените документи;
 12. Други документи по преценка на кандидата.

 

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.        

За справки и документи – в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-133, 052/677-034 и 052/677-136.


Обявата  е публикувна в регионалното издание на вестник „Труд", бр.228/03.09.2018 г.