Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

Гл. ас. Величка Йорданова Андонова, д.ф.
Факултет „Фармация"

Специалност: „Технология на лекарствените форми с биофармация"
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.


Гл. ас. Нели Миткова Ерменлиева, д.б.
Факултет „Фармация"

Специалност: „Предклинични и клинични науки"
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.


Гл. ас. Тамара Ангелова Цветкова, доктор
Филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи“
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Дата на публикуване: 15.06.2018 г.

ас. Теодора Николаева Евтимова, доктор
Филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи"
Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 15.06.2018 г.

Гл. ас. д- р Вилиям Викторов Доков, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Съдебна медицина“
Дата на публикуване: 14.06.2018 г.

Факултет „Медицина"

Специалност: „Акушерство и гинекология"
Дата на публикуване: 08.06.2018 г.