Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Диана Станчева Димитрова, д.пс.

 

Диана Станчева Димитрова, д.пс.

АД “Доцент”

Дата час: Начало 22.04.2013 г. 12:52 часа

Област на висшето образоване: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.2. Психология

Научна специалност: “Медицинска психология"

Структурно звено: Медицински колеж – Варна

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Валентина Маджова, д.м. – Ръководител Катедра по обща медицина и клинична лаборатория при МУ - Варна

Членове:

1. Проф. д.пс.н Галя Герчева – Несторова – Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, Катедра по психология

2. Проф. Валери Стоянов, д.пс. – Зам.-ректор по УД на ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, Катедра по психология

3. Доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м.

4. Проф. д-р Георги Попов, д.м.н. – Катедра по психиатрия и медицинска психология при МУ - Варна

5. Доц. Иванка Паунова, д.пс. - Катедра по психиатрия и медицинска психология при МУ - Варна

6. Доц. д-р Емил Ковачев, д.м. – Катедра по акушерство и гинекология при МУ -Варна

 

Резервен външен член:

Доц. Даниела Митева, д.пс.

Резервен вътрешен член:

Доц. Маринела Грудева, д.п.

Рецензенти:

Проф. д-р Валери Стоянов, д.пс. – ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, Катедра по психология

Проф. д-р Георги Попов, д.м.н. – МУ – Варна, Катедра по психиатрия и медицинска психология

Дата на заседание на Научното жури:

Материали:

Резюмета на статии

Рецензия - 1

Рецензия -  2

Становище  - 1

Становище  - 2

Становище -  3

Становище – 4

Становище – 5