Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Васил Марков Божков

 

Д-р  Васил Марков Божков

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Дата: 30.04.2013 г 15.15 часа

Област на висшето образоване: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: „Обща хирургия"

Първично звено: Катедра по хирургически болести; УС по коремна хирургия

Тема на дисертационния труд: "Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с холангит"

Научен ръководител:

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. – Ръководител на Катедра по хирургически болести

Членове:

  1. проф. д-р Радослав Гайдарски, д.м.н. – МБАЛ „Токуда Болница"-София;
  2. проф. д-р Тома Пожарлиев, д.м.н. – Началник Клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Анна"-София"-АД
  3. проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Катедра по пропедевтика на хирургическите болести при МУ – Плевен;
  4. проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра по обща и оперативна хирургия при МУ - Варна
  5. проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. – Ръководител на Катедра по хирургически болести при МУ - Варна;

Резервни членове:

доц. д-р Кирил Драганов, д.м. – Началник Клиника I-ва хирургия, МБАЛ „Токуда Болница"-София

доц. д-р Валентин Игнатов, д.м. – Катедра по обща и оперативна хирургия при МУ - Варна

Официални рецензенти:

  1. проф. д-р Радослав Гайдарски, д.м.н. – МБАЛ „Токуда Болница"-София;
  2. проф. д-р Тома Пожарлиев, д.м.н. – Началник Клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Анна"-София"-АД

​Дата на публична защита: 17.05.2013г. /петък/ от 14.00 ч. в Аудитория „Проф. Вл. Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина ЕАД" - Варна

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия - 2

Становище - 1

Становище - 2

Становище - ​​3