Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Мартина Найденова Маркова
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Терапевтична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Проблеми свързани с приложението на денталната амалгама“
Дата на публикуване: 03.07.2019 г.