Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Янко Георгиев Стефанов
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Обща медицина"
Тема на дисертационния труд:„Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период "
Дата на публикуване: 14.11.2019 г.