Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Илиян Тодоров Тодоров
Факултет: „Медицина“
Докторска програма по специалността: „Инфекциозни болести“
Тема на дисертационния труд: „Промени в серумния амилоид А протеин при някои инфекциозни заболявания с вирусна етиология “
Дата на публикуване: 27.03.2020 г.