Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Факултет: "Медицина"
Научна специалност: " Офталмология "
Тема на дисертационния труд:  „Микроструктурни характеристики на роговицата и тяхната динамика след факоемулсификация – възможности за повлияване“
Дата на публикуване:  26.11.2018 г.