Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

​​
ОНС:

Ас. Катя Пейчева Иванова​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества”
Тема на дисертационния труд: „Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-биота-седимент“
Дата на публикуване: 01.02.2017 г. 


Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Вътрешни болести" 
Тема на дисертационния труд: „Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно съдови заболявания“ 
Дата на публикуване: 12.01.2017 г.


Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Трансплантация на амниотична мембрана-логистика, хирургически техники и микроструктори анализ на резултатите"  
Дата на публикуване: 30.12.2016 г.
​​​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и при системни и генетични заболявания"   
Дата на публикуване: 30.12.2016 г.​