Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Надежда Антонова Иванова

Факултет: „Фармация"

Докторска програма: „Фармацевтична химия"

Тема на дисертационния труд: „Нови аспекти в анализа на Diltiazem базирани полимерни лекарство-доставни системи"

Дата на публикуване: 08.07.2020 г.