Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Емилиан Божидаров Калчев
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Медицинска радиология и ренгенология (вкл. използване на радиоактивни изотипи)“
Тема на дисертационния труд: „Arterial Spin Labeling за оценка на мозъчната перфузия при пациенти с микроангиопатия“.
Дата на публикуване: 12.09.2019 г.

д-р Владимир Борисов Корновски
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Възможности на транзиторната флоуметрия за интраоперативно обективизиране и сравняване на кръвотока при коронарна хирургия на „Биещо сърце“ и под ЕКК“.
Дата на публикуване:  05.09.2019 г.