Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Виолета Миткова Алексиева
Факултет: „Обществено здраве“
Докторска програма: „Управление на здравни грижи“
Тема на дисертационния труд: „Проучване на информираността за сексуалното здраве сред подрастващите“
Дата на публикуване: 25.09.2020 г.

Весела Ангелинова Борисова
Факултет: „Медицина"
Докторска програма: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Тема на дисертационния труд: „Фармакологично проучване на поведенчески ефекти на Chaenomeles maulei при експериментални животни"

Дата на публикуване: 23.09.2020 г.


Жана Георгиева Павловска
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Докторска програма по: „Управление на здравни грижи"
Тема на дисертационния труд: „Продължаващото обучение на акушерката - иновативни образователни подходи"

Дата на публикуване: 18.09.2020 г.


Милена Милкова Тодорова
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Докторска програма по: „Управление на здравни грижи"
Тема на дисертационния труд: „Роля на медицинската сестра в процеса на кръводаряване"

Дата на публикуване: 18.09.2020 г.