Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Д-р Калин Колев Михов
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „ Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена алопластика "
Дата на публикуване: 16.08.2017 г.