Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Хематология и преливане на кръв"
Тема на дисертационния труд:„Корелационна зависимост между туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина и тромбогенния риск при пациенти с есенциална тромбоцитемия и полицитемия вера“  
Дата на публикуване: 22.06.2018 г.


Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес“  
Дата на публикуване: 13.06.2018 г.


д-р Анна Кирилова Ненова-Ногалчева
Факултет: "Дентална медицина"
Специалност: "Хирургична стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване на хрониодиализно лечение“
Дата на публикуване: 11.06.2018 г.


ас. Галина Алексиева Янева
Факултет: "Фармация"
Специалност: "Медицинска биология"
Тема на дисертационния труд:„Медико-дерматоглифично изследване на пръстови и дланни изображения при жени с карцином на гърдата в североизточна България“ 
Дата на публикуване: 11.06.2018 г. 


Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Гастроентерология"
Тема на дисертационния труд: „Рискови фактори и преканцерози за хепатоцелуларен карцином“ 
Дата на публикуване: 01.06.2018 г.


д-р Валентин Кирилов Иванов
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на хистероскопската резекция на полип на ендометриума и субмукозни миомни възли“
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.


д-р Велислава Рангелова Георгиева
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Невропрофилактика с магнезиев сулфат при бременности с ретардация на плода вследствие на хипертензивни заболявания“
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.


д-р Янчо Стефанов Делчев
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Предимствата на роботизираната хирургия пред лапароскопската хирургия и отворената хирургия при лечението на ендометриоза“
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.