Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Кардиология" 
Тема на дисертационния труд: "Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията" 
Дата на публикуване: 23.10.2017 г.