Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Д-р Десислава Петкова Кателиева
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”
Тема на дисертационния труд: „Възможности и бариери за постигане на равен достъп и своевременност при оказване на спешна медицинска помощ в извънболнични и болнични условия “
Дата на публикуване: 17.03.2017 г. 
 
 
Грета Великова Колева-Петкова 
Факултет: „Обществено здравеопазване“ 
Научна специалност: „Управление на здравните грижи ” 
Тема на дисертационния труд: „Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол“ 
Дата на публикуване: 09.03.2017 г. 

Д-р Веселин Добрев Вълков 
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Кардиология” 
Тема на дисертационния труд: „Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера“ 
Дата на публикуване: 01.03.2017 г. 

Елисавета Веселинова Павлова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Медицинска психология”
Тема на дисертационния труд: „Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения“
Дата на публикуване: 23.02.2017 г.
​​