Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

д-р Станислава Емилова Хаджиева
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-юношеската възраст, трудова медицина, хранене и диететика)“
Тема на дисертационния труд: „Фактори формиращи нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 годишна възраст
Дата на публикуване:  14.05.2019 г.