Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Д-р Елеонора ГеоргиеваДимитрова-Господинова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Онкология"
Тема на дисертационния труд: „Експресията на Beclin 1 като маркер за автофагия и предиктивната му и прогностична стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен стадий"
Дата на публикуване: 28.04.2017 г. 
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Фактори оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката"  

Дата на публикуване: 26.04.2017 г.