Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Д-р Георги Ганчев Хубчев
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд:„Съвременно оперативно лечение на стрес иконтиненцията при жените“ 
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

д-р Асен Йорданов Пачеджиев  
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд:„Банкиране на умбиликална кръв – акушерски и биоетични аспекти“
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Педиатрия"
Тема на дисертационния труд:"Възможностите на мултифокалната интралуменна pH-метрия с импеданс в диагностиката и лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест в кърмаческа възраст" 
Дата на публикуване: 16.01.2018 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Тема на дисертационния труд:„Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4“ 
Дата на публикуване: 04.01.2018 г.


д-р Цветелина Костадинова Попова 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Вирусология"
Тема на дисертационния труд:„Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstein-Barr вирусната инфекция“ 
Дата на публикуване: 22.12.2017 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Ото-рино-ларингология"
Тема на дисертационния труд:
„Хирургичен подход при нарушение на дишането по време на сън в педиатричната популация"
Дата на публикуване: 28.12.2017г.