Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Прием на редовни и задочни докторанти

​Всяка година, със заповед на Ректора на Медицински университет - Варна се обявяват конкурсите за редовни/задочни докторанти, утвърдени с постановление на Министерски съвет (МС), които се публикуват в  Държавен вестник и на интернет страницата на МУ-Варна.

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават в отдел „Докторантско училище" един комплект документи в оригинал (на хартиен носител) и един комплект сканирани копия (на елекстронен носител в .pdf формат), както следва:

 1. Заявление до Ректора (образ​​ец);
 2. Автобиография, с подпис на кандидата (образец);
 3. Нотариално заверени копия на дипломи за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" с приложенията към тях, поне една от които в съответното професионално направление. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от Министерството на образованието и науката (МОН) за признаването ѝ;
 4. Попълнена анкетна карта (образе​ц​);
 5. Списък с публикации (ако има такива);
 6. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност и по чужд език (внесени по банков път по сметката на университета), определени с ПМС за съответната учебна година;
 7. Два броя снимки (паспортен формат);
 8. Кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област (публикации, рационализации, патенти и др.);
 9. Декларация за достоверност на представените документи. (образец)


Комплектът с документи се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" и се подава в отдел „Докторантско училище".


Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнородването на обявата в Държавен вестник.

Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия назначена със заповед на Ректора. Комисията разглежда документите и взема решение за допускане/недопускане в 20-дневен срок след изтичане срока за подаване на документите и писмено уведомява за това кандидатите.

Кандидатите за докторанти полагат конкурсен изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски, италиански, испански език). Изпитът по специалността се провежда в две части – писмен (4 часа) и устен, с отделни оценки за всяка част. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. Добър (5.00).

До изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от Добър (4.00).

Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол на изпитната комисия и се съобщават на кандидатите.

      

Докторантите редовно и задочно обучение, държавна поръчка се зачисляват със заповед на Ректора на МУ – Варна, въз основа на решение на съответния факултетен съвет. При зачисляване докторантът заплаща държавна такса.

Размерът на таксите за обучение и кандидатстване в държавните висши училища за съответната учебна година са утвърдени с Постановление на МС.

Такси за обучение за докторанти, редовна/задочна форма на обучение в МУ – Варна:

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП - 700 лв (за учебната 2015/2016 г.)

Таксата се заплаща еднократно в началото на обучението, в едномесечен срок след издаване на заповедта за зачисляване. Докторантът е освободен от такса за следващите две години от обучението. 

Таксите се внасят по банков път, по сметката на МУ – Варна:

БАНКА ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание на плащането: такса за обучение – редовна/задочна докторантура, имена на кандидата по ЛК.

Редовните докторанти имат право на:

 • Стипендия, която се получава целогодишно
 • Студентско общежитие, съгласно Наредбата за ползване на Студентските общежития и столове. Телефон за справки и въпроси 052/677 015, г-жа Н. Петкова

Акредитирани докторски програми в МУ-Варна 

За въпроси можете да се обръщате към нас в отдел "Докторантско училище", стаи 319 и 318, ет. 3 в сграда Ректорат на МУ – Варна:


Ръководител отдел „Докторантско училище“
Доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.

E-mail: mila@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Организатор  "Докторантско училище"
Георги Пламенов Петков
Email: Georgi.Petkov@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .


Организатор „Докторантско училище“
Наталия Илиева Николова 
Email: Nataliya.Nikolova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.