Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Проект "Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области"

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г

Целта на конкурса е да насърчи: Провеждане на качествени и конкурентоспособни научни  и научно–приложни изследвания в следните приоритетни области:

  • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
  • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
  • Нови материали и технологии;
  • Културно - историческо наследство;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.
  • Междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и други; засилване на връзката „наука – бизнес”.

Общ размер на финансовите средства
Предварителен бюджет на конкурса: 21 000 000 лв.
Предварителен бюджет на конкурса за 2012 г.: 14 800 000 лв.

Продължителност

Обявяване на конкурса:  май 2012 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения:


- Проектните предложения се подават онлайн до 17 часа на 16.07.2012 г.

- Проектните предложения следва да се представят и на хартиен носител в 3
(три) идентични на онлайн версията екземпляра, както и на три диска (CD) в
Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ до 17 часа на 16.07.2012 г.

Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

За целите на етапността, заложена в проектните предложения, първият етап е
12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на авансовото
финансиране. Вторият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
предоставяне на финансирането за втория етап.

Допустимост на кандидатите

В конкурса могат да участват:

Научноизследователски организации (съгласно определението в т. I, 4); предприятия (съгласно определението в т. I, 4); нестопански организации.

В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три
категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение
за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и
за процентното разпределение на финансирането между тях и ясно е посочена
водеща организация.

Изисквания към участниците в проекта:

Ръководителят на проектa трябва да бъде хабилитирано лице за
университетите и научните инстути или лице, придобило научната и
образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност,
удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в
България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните
пет години в съответната научна област;

Допустимост на проектните предложения

Подпомаганите проекти трябва изцяло да попадат в рамките на една или
повече от следните категории научноизследователска дейност:

  • Фундаментални научни изследвания;
  • Научно-приложни изследвания;
  • Експериментално развитие.


Минимален и максимален размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания”

Минималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект
за целия програмен период е 80 000 лв.

Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за
проект за целия програмен период е 500 000 лв.

Насоки и документи за кандидатстване – можете да изтеглите от тук :

 

Guidelines

SciComp2012_application_form_BG

SciComp2012_Annex_1

SciComp2012_Annex_2