Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Урология“
Тема на дисертационния труд: „ Ролята на NGF, BDNF и техните рецептори TrkA, TrkB и p75NTR за възникване и метастазиране на простатния карцином“
Дата на публикуване: 06.02.2019 г.