Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.
Факултет "Медицина"
Специалност "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: "Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспекти"
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.