Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Тема на дисертационния труд: „Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO“
Дата на публикуване: 10.09.2019 г.