Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.
Факултет "Медицина"
Специалност "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд: „10-годишно проспективно проследяване на деца с Хиперкинетично разтройство с нарушение на вниманието във Варна област“
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.