Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за заемане на длъжност "Преподавател" от 27.07.2017 г.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на длъжност „преподавател", както следва:

За Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, по специалност български език„едно място за нуждите на Катедра „Славянски езици и комуникации".

 

Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на МУ- Варна. 

Конкурсният изпит за заемане на длъжност „преподавател" по български ще се проведе на два етапа: по български език и степен на владеене на английски език.

 

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-136, 052/677-035 и 052/677-138.

 

Дата на публикуване на обявата на 27.07.2017 г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРЕПОДАВАТЕЛ"

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Автобиография, с подписа на кандидата;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие);
 4. Нотариално заверено копие на диплома за ОНС „доктор" (ако има такава);
 5. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 6. Документ за владеене на английски език (ако има такъв);
 7. Документ, удостоверяващ стаж по специалността (ако има такъв);
 8. Медицинско свидетелство;
 9. Свидетелство за съдимост;
 10. Декларация за достоверност на представените документи;
 11. Други документи по преценка на кандидата.