Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за заемане на академична длъжност "Асистент"

 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност хирургия" - един за Катедра „Обща и оперативна хирургия" и Клиника по гръдна хирургия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;

За Филиал Сливен

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравни грижи /акушерка/ „ - един за Катедра „Здравни грижи";

Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на МУ- Варна.             

Конкурсният изпит за заемане на академичната длъжност „асистент" за Факултет „Медицина" ще се проведе на два етапа: по съответната специалност и степен на владеене на чужд език /английски/.

 

            За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/ 677-135 , 052 / 677-033 и 052 / 677-136.

 

Дата на публикуване 08.03.2017 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Автобиография, с подписа на кандидата;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие);
 4. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
 5. Нотариално заверено копие на диплома за ОНС „доктор" (ако има такава);
 6. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 7. Документ за владеене на английски език (ако има такъв);
 8. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Декларация за достоверност на представените документи;
 12. Други документи по преценка на кандидата.