Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за заемане на академична длъжност "Асистент"

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент", както следва: 

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност патофизиология" едно място за нуждите на Катедра „Физиология и патофизиология", УС по патофизиология; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност анатомия, хистология и цитология" едно място за нуждите на Катедра „Анатомия и клетъчна биология";
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по специалност фармакология" едно място за нуждите на Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия"; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност анестезиология и интензивно лечение" едно място за нуждите на Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" и Клиника по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност кардиология" едно място за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по кардиология  и  Първа клиника по кардиология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност кардиология" едно място за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по кардиология  и  Втора клиника по кардиология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност кардиология" едно място за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по кардиология  и  Мултипрофилно спешно отделение към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност нефрология" две места за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по нефрология, диализа и токсикология и  Клиника по нефрология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност гастроентерология" две места за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по гастроентерология, хепатология и хранене и Клиника по гастроентерология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност гастроентерология" едно място за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по гастроентерология, хепатология и хранене и отдел „Общоболнични длъжности" към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „клинична хематология" три места за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по хематология и Клиника по клинична хематология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „ендокринология и болести на обмяната" едно място за нуждите на Катедра „Вътрешни болести", УС по ендокринология и болести на обмяната и  Клиника по ендокринология и болести на обмяната към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност вътрешни болести" едно място за нуждите на Катедра „Пропедевтика на вътрешни болести" и  Клиника по гастроентерология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност педиатрия" две места за нуждите на Катедра „Педиатрия" и  Първа детска клиника към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност педиатрия" едно място за нуждите на Катедра „Педиатрия" и  Втора детска клиника към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност обща и клинична патология" едно място за нуждите на Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност гръдна хирургия" едно място за нуждите на Катедра „Хирургични болести" , УС по гръдна хирургия и Клиника по гръдна хирургия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност неврохирургия" две места за нуждите на Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС по неврохирургия и Клиника по неврохирургия  към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност урология" едно място за нуждите на Катедра „Хирургични болести", УС по урология и Клиника по урология  към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност урология" едно място за нуждите на Катедра „Хирургични болести", УС по урология и Клиника „Урология"  към МБАЛ „Света Анна"-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност ортопедия и травматология" едно място за нуждите на Катедра „Ортопедия и травматология" и Отделение по ортопедия и травматология  към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност ортопедия и травматология" едно място за нуждите на Катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника „Ортопедия и травматология"  към МБАЛ „Света Анна" -Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност акушерство и гинекология" едно място за нуждите на Катедра „Акушерство и гинекология" и Гинекологично отделение към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" - Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност акушерство и гинекология" едно място за нуждите на Катедра „Акушерство и гинекология" и Отделение „Патологична бременност" към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" - Варна;
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност акушерство и гинекология" две места за нуждите на Катедра „Акушерство и гинекология" и Клиника „Гинекология" към МБАЛ „Света Анна" - Варна; 

За Факултет „Дентална медицина" 

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност детска дентална медицина" две места за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина"; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност пародонтология" едно място за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология"; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност ортодонтия" едно място за нуждите на Катедра „Ортодонтия"; 

За Факултет „Фармация" 

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по специалност фармацевтична химия" /за преподаване на фармацевтичен анализ/ - едно място /0,5 длъжност/ за нуждите на Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт"; 

За Факултет „Обществено здравеопазване" 

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност физикална и рехабилитационна медицина" две места за нуждите на Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести", УС по морелечение, физиотерапия и рехабилитация и Клиника по физикална и рехабилитационна медицина към МБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на общественото здраве" едно място за нуждите на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването";
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравните грижи (акушерка)" едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи ", УС „Акушерка";
   
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравните грижи (медицинска сестра)" едно място /0,5 длъжност/ за нуждите на Катедра „Здравни грижи ", УС „Медицинска сестра"; 

За Филиал-Сливен

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравни грижи /акушерка/„ – едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи"; 

За Филиал-Велико Търново

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност акушерство и гинекология"  - едно място /0,5 длъжност/ за нуждите на Катедра „Здравни грижи "; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравни грижи /медицинска сестра/„ – едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи"; 

За Филиал-Шумен

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност управление на здравни грижи /медицинска сестра/„ – едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи"; 

 

По чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда

 

За Факултет „Дентална медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност ортодонтия" едно място /по заместване/ за нуждите на Катедра „Ортодонтия"; 
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, по специалност пародонтология" - едно място /по заместване/ за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология"; 

За Факултет „Фармация"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по специалност фармакология и фармакотерапия" - едно място /по заместване/ за нуждите на Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"; 
 • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, по специалност химия" - едно място /по заместване/ за нуждите на Катедра „Химия"; 

Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на МУ- Варна.            

Конкурсният изпит за заемане на академичната длъжност „асистент" за Факултет „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и „Обществено здравеопазване" ще се проведе на два етапа: по съответната специалност и степен на владеене на чужд език /английски/.          

           

            За справки и документи – в Медицински университет-Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-033, 052/677-034, 052/677-133, 052/677-134, 052/677-135, 052/677-136 и 052/677-138. 

 

Дата на публикуване на обявата на 27.07.2017 г.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Заявление за участие по чл.68 ,ал.1,т.3 от КТ
 3. Автобиография, с подписа на кандидата;
 4. Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея. За завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома се допуска кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие);
 5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такъв);
 6. Нотариално заверено копие на диплома за ОНС „доктор" (ако има такава);
 7. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 8. Документ за владеене на английски език (ако има такъв);
 9. Документ за трудов стаж (ако има такъв);
 10. Медицинско свидетелство;
 11. Свидетелство за съдимост;
 12. Декларация за достоверност на представените документи;
 13. Други документи по преценка на кандидата.