Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”- Варна обявява конкурс за заемане на академични длъжности

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академични длъжности на основание чл.2, ал.3, т.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България:

Асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина за Факултет по  медицина по научна специалност „анатомия, хистология и цитология"- един за Катедра по анатомия, хистология и ембриология; по научна специалност „ревматология „- един за Катедра по вътрешни болести, УНС по кардиология и ревматология; по научна специалност „педиатрия"- двама за Катедра по педиатрия и медицинска генетика; по научна специалност „детска психиатрия „- един за Катедра по психиатрия и медицинска психология и Първа психиатрична клиника, Първо детско отделение; по научна специалност „микробиология"- един по чл.68, ал.1, т.3 от КТ за Катедра по микробиология и вирусология" ; по научна специалност „гръдна хирургия"- един за  Катедра по хирургични болести, УНС по гръдна хирургия и Клиника по гръдна хирургия към МБАЛ „Св. Марина ЕАД- Варна; по научна специалност обща хирургия- един за Катедра по хирургични болести, УНС по коремна хирургия и Втора клиника по коремна хирургия към МБАЛ „Св. Марина- ЕАД- Варна; ​за Факултет по дентална медицина,  по научна специалност „педиатрия"- един към Катедра по клинични медицински науки, УНС по инфекциозни и детски болести; за Медицински колеж по научна специалност „вирусология"- един за УНС „Медицински лаборант"; по научна специалност „медицинска радиология и рентгенология" / вкл.използване на радиоактивни изотопи/- един за УНС „Рентгенов лаборант"; по научна специалност „социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"- един за УНС „Инспектор по обществено здраве и социални дейности" ; за Факултет по медицина в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Стоматология по научна специалност „анатомия, хистология и цитология"- един за Катедра по анатомия, хистология и ембриология; за Медицински колеж в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3 Фармация по  научна специалност „фармация"- двама за УНС „Помощник фармацевт"; за Факултет по обществено здравеопазване в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 обществено здраве /управление на здравните грижи, акушерка /– един за Катедра по здравни грижи; за Факултет по дентална медицина в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2 химически науки по научна специалност „химия"- един за Катедра по медико-биологични науки, УНС по фармакология, химия, биохимия и биология; за Медицински колеж в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина или в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки по научна специалност „микробиология"- един за УНС „Медицински лаборант";  всичките със срок  тридесет дни от датата на публикуване на интернет страницата на МУ- Варна.

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, ет.4, стая 416, тел. 052/ 677-033 и 052 / 677-034.

Необходими документи

/Съгл. Чл.67, ал.4 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ -Варна/

1. Заявление до Ректора на МУ - Варна /по образец /;

2. Европейски формат на автобиография, с подпис;

3. Диплома за висше образование с приложението /нотариално заверено копие /;

4. Документ за призната специалност /ако има такъв - нотариално заверено копие /;

5.  Диплома за придобита ОНС "доктор" /ако има такава – нотариално заверено копие /;

6.  Копие от заповед за отчисляване с право на защита / ако има такава /;

7.  Документ за владеене на западен език / ако има такъв /;

8.  Документ за трудов стаж /ако има такъв /;

9.  Медицинско свидетелство;

10. Свидетелство за съдимост;

11. Декларация за достоверност на представените документи – по образец

12. Други документи по преценка на кандидата.  ​

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, ет.4, стая 416, тел. 052/ 677-033 и 052 / 677-034.

Публикувана на 12.08.2013 г.