Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Стефан Мирчев Кръстев, д.бф.

                 

 ЗА ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"

                                                                                              Дата на публикуване:04.09.2013
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и    информатика  
Професионално направление:4.3. Биологически науки    
Научна специалност:Биофизика   
ФакултетФармация   
Първично звеноКатедра по медицинска физика и биофизика  
Брой места:1   
Публикуван в ДВ, брой/датаДВ бр. 36/16.04.2013г  
Кандидати:гл. ас. Стефан Мирчев Кръстев, д.бф.  
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-156/20.05.2013 г. Изготвя
Председател1. Проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н. – Директор Медицински колеж – Варна Становище
Външен член2. Чл.-кор. проф. д.б.н. Андон Косев – Директор ИБФБМЕ – БАН, Научна секция  по възбудими структуриРецензия
Външен член3. Проф. д-р Радослав Гърчев, д.м.н - Ръководител Катедра по физиология при МУ – СофияРецензия
Външен член4. Проф. д.б.н. Диана Стефанова - ИБФБМЕ – БАН, Научна секция  по възбудими структуриСтановище
Вътрешен член5. Проф. д-р Ара Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра по нервни болести при МУ –ВарнаСтановище
Вътрешен член6. Доц. д-р Ганка Бекярова, д.м. – Ръководител УНС по патофизиология при МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен член7. Доц. д-р Радко Радев, д.м. – Катедра по предклинични и клинични науки при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:    
Външен резервен член:1. Проф. д-р Александър Стойнев, д.м.н. - Ръководител Катедра по патофизиология при МУ – София 
Вътрешен резервен член:2. Доц. Николай Хаджийски, д.ф. – Ръководител Катедра по медицинска физика и биофизика при МУ –Варна 
    Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.09.2013 г. (вторник) от 11.00 ч. в Заседателната зала, ет. 2, Ректорат на МУ – Варна.