Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Станислава Кателиева Георгиева

Станислава Кателиева Георгиева

ОНС "Доктор"

Факултет „Фармация"

Дата: 17.05.2013 г 16.10 часа

Област на висшето образоване: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.2. Химически науки

Научна специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества"

Първично звено: Катедра по химия

Тема на дисертационния труд: "Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби"

Научен ръководител:

Доц. Мона Станчева, д.х.н. – Ръководител Катедра по  химия при МУ – Варна

Научно жури:

Председател:

Доц. Мона Станчева, д.х.н. – Ръководител Катедра по  химия при МУ – Варна

Членове:

  1. Проф. Веселина Гаджева, д.х.н. – Факултет по медицина, Тракийски университет – гр. Стара Загора
  2. Доц. Иглика Узунова, д.х. – Икономически университет - Варна
  3. Доц. Мария Ангелова, д.х. – Медицински университет - Плевен
  4. Доц. Розалина Чутуркова, д.м. – Технически университет – Варна, Факултет по морски науки и екология

Резервни членове:

Проф. Иван Доброволов, д.б.н. – Технически университет – Варна, Факултет по морски науки и екология

Доц. Любомир Македонски, д.х. – Катедра по химия, МУ – Варна

Официални рецензенти:

  1. Проф. Веселина Гаджева, д.х.н. – Факултет по медицина, Тракийски университет – гр. Стара Загора
  2. Доц. Иглика Узунова, д.х. – Икономически университет - Варна 

Дата на публична защита: 31.05.2013 г. /петък/ от 13.30 ч. в III-та Аудитория в сградата на Ректората на МУ – Варна

Материали:

Автореферат
Рецензия - 1
Рецензия - 2
Становище - 1
Становище - 2
Становище - 3