Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Десислава Валентинова Русева

Десислава Валентинова Русева

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Дата: 20.06.2013 г., 10.00 часа

Област на висшето образоване: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.2. Психология

Научна специалност: „Медицинска психология"

Първично звено: Катедра по психиатрия и медицинска психология

Тема на дисертационния труд: „Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт"

Научен ръководител:

Доц. Иванка Бончева, д.пс. – Катедра по психиатрия и медицинска психология

Научно жури:

Председател:

проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Зам.-ректор КРНИДСДО; Ръководител Катедра по психиатрия и медицинска психология

Членове:

1. проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Нестерова – Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна, Ръководител на Катедра по психология

2. проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – Зам.-ректор на ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна, Катедра по психология

3. доц. Павлина Петкова Петкова, д.м. – ВСУ – Варна, Институт по Конгнитивна и консултативна психология

4. доц. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра по психиатрия и медицинска психология

Резервни членове:

Доц. д-р Красимир Кръстев Иванов, д.пс. – ВСУ „Черноризец Храбър"

Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Катедра по психиатрия и медицинска психология

Официални рецензенти:

проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н.

доц. Павлина Петкова Петкова, д.м.

Дата на публична защита: 04.07.2013 г. (четвъртък), от 14.00 ч. в зала „Проф. Вл. Иванов", МБАЛ „Св. Марина"-ЕАД – Варна.

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия - 2

Становище - 1

Становище - 2

Становище - 3