Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Диана Георгиева Иванова

Публикувано на 03.06.2013 г.

Диана Георгиева Иванова

НС "Доктор на науките"

Факултет „Фармация"

Дата: 03.06.2013 г 11.00 часа

Област на висшето образоване: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност: „Биохимия"

Първично звено: Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика

Тема на дисертационния труд: "Антиоксидантна активност на български лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти"

Научно жури:

Председател:

проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. – Директор на Медицински колеж – Варна

Членове:

  1. Проф. Емануил Павлов Гачев, д.б.н. – МУ – София
  2.  Проф. Майя Петрова Стойнева, д.б. – Ръководител на Катедра по ботаника, БФ на СУ „Св. Климент Охридски"
  3.  Доц. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Ръководител секция Биохимия, МФ на Тракийски университет – гр. Стара Загора
  4.  Доц. Тренка Аргирова Гетова, д.б. – Катедра по биохимия, БФ на СУ „Св. Климент Охридски"
  5.  Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б.
  6. Проф. Марияна Владимирова Филипова-Маринова, д.б.н. – Катедра по биохимия, ФМ и Директор на Природонаучен музей – Варна

Рецензенти:

Проф. Емануил Павлов Гачев, д.б.н.

Проф. Майя Петрова Стойнева, д.б.

Доц. Татяна Иванова Влайкова, д.б.

Резервен външен член:

Доц. Петя Павлова Иванова, д.б. – секция Биология и екология, Институт по океанология при БАН

Резервен вътрешен член:

Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м. – Ръководител на Катедра по физиология и патофизиология

Дата на защита: 17.06.2013 г. /понеделник/ от 11.00 ч. във II-ра Аудитория в сградата на Ректората на МУ – Варна

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия – 2

Рецензия - 3

Становище - 1

Становище - 2

Становище – 3

Становище - 4​