Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Елис Хюдаим Исмаил

Д-р  Елис Хюдаим Исмаил

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Дата: 15.05.2013 г 14.09 часа

Област на висшето образоване: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: „Акушерство и гинекология"

Първично звено: Катедра по акушерство и гинекология

Тема на дисертационния труд: "Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка I B1 стадий"

Научен ръководител:

Доц. д-р Явор Корновски, д.м. – Катедра по акушерство и гинекология при МУ – Варна

Научно жури:

Председател:

Доц. д-р Емил Ковачев, д.м. - Катедра по акушерство и гинекология при МУ – Варна

Членове:

  1. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Ректор на МУ – Плевен; Катедра по акушерски грижи
  2. Доц. д-р Елена Димитракова, д.м. –Катедра по акушерство и гинекология към МУ –Пловдив
  3. Доц. д-р Светлозар Стойков, д.м. – Ръководител Катедра по акушерски грижи при МУ – Плевен
  4. Доц. д-р Явор Корновски, д.м. – Катедра по акушерство и гинекология при МУ – Варна

Резервни членове:

Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м.  – Катедра по акушерси грижи при МУ – Плевен

Проф. д-р Стефан Иванов, д.м.н. – Ръководител Катедра по акушерство и гинекология при МУ - Варна

Официални рецензенти:

  1. Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Ректор на МУ – Плевен; Катедра по акушерски грижи
  2. Доц. д-р Елена Димитракова, д.м. –Катедра по акушерство и гинекология към МУ –Пловдив

Дата на публична защита: 30.05.2013г. /четвъртък/ от 12.00 ч. в II-ра Аудитория на МУ –Варна.

 

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия - 2

Становище - 1

Становище - 2

Становище - 3