Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Фонд "Наука"

​​

 nauka.png


Уважаеми колеги,

 

Отдел „Научна дейност и кариерно развитие" Ви информира за предстоящата конкурсна сесия на Фонд „Наука" за   2014 г.

 

Фонд „Наука" стимулира развитието на научно-изследователската дейност в Медицински университет – Варна, подпомага кариерното израстване на академичния състав с акцент върху докторанти, постдокторанти и млади учени и осигурява конкурентно финансиране на научно-изследователски проекти и разработки с научна стойност, актуалност и практическо приложение.

Конкурсът за подбор на научно-изследователски проекти за финансиране от фонд „Наука" ще се открие със заповед на Ректора и ще бъде обявен на интернет страницата на МУ-Варна до края на месец септември.

Проектите, които могат да бъдат финансирани от фонда следва да са в областите, в които се извършва обучение на студенти и докторанти: медицина; дентална медицина; фармация; обществено здравеопазване; здравни грижи; биотехнологии и други.

 

Видовете проекти, които ще  се финансират от фонда са:

1. Малък проект - с общ бюджет до 7000 лв. Тези проекти са предназначени за докторанти във връзка с реализация на научното изследване, включено в дисертационния им труд. За кандидатстване с малък проект се изисква: становище на научния ръководител; публикационна активност и участие в научни форуми на докторанта; да е налице институционален интерес.

2. Голям проект - с общ бюджет до 50 000 лв. Тези проекти са предназначени за водещи учени от МУ-Варна във връзка с извършване на научно-изследователска работа. За кандидатстване с голям проект се изисква той да е съобразен с институционалния интерес (вкл. научните приоритети) на МУ-Варна. Допуска се мултидисциплинарност на темата и екипа, както и участие на външни експерти при липса на специалисти в дадена област от МУ-Варна.

 

Документите за кандидатстване задължително трябва да включват:

1.Попълнен формуляр на проекта

2.Техническа/и спецификация/и – при закупуване на реактиви, химикали, апаратура, лабораторни консумативи, информационни продукти и др.

3.Оферта/и от фирми, доставящи съответните стоки и услуги.

4.Разрешения във връзка с етичната работа с животни и хора, ако е предвидена такава в проекта. (може да се приложи и след класиране на проекта)

Крайният срок за подаване на документите е до 1 месец от датата на обявяването на конкурса в Отдел „Научна дейност и кариерно развитие".

 

За допълнителна информация относно документите и процедурата при кандидатстване може да се обръщате към гл. ас. Мила Георгиева, ди и Кристалина Минкова в Отдел „Научна дейност и кариерно развитие", МУ, сграда Ректорат, ет.3, ст.319 , тел. 052 677083, 052 677084.