Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”- Варна обявява конкурс за заемане на академични длъжности

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за заемане на академични длъжности на основание чл.2, ал.3, т.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България:

Асистенти: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина за Факултет по Медицина по научна специалност „офталмология"- един за Катедра по очни болести и зрителни науки и СБОБАЛ- Варна, за Факултет по Обществено здравеопазване,  по научна специалност „медицина на бедствените ситуации"- един за Катедра по физиотерапия, рехабилитация, морелечение, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации, УНС по медицина на бедствените ситуации; по научна специалност „клинична лаборатория"- един за Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, УНС по клинична лаборатория, за Факултет по фармация по научна специалност „фармакология"- един за Катедра по предклинични и клинични науки, УНС по фармакология и токсикология;

в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Стоматология за Факултет по дентална медицина по научна специалност „орална хирургия"- трима за Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и спец.образна диагностика; по научна специалност „пародонтология"- двама за Катедра по пародонтология и дентална имплантология; по научна специалност „протетична дентална медицина"- двама за Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия; по научна специалност „ортодонтия"- един за Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия; по научна специалност „консервативно зъболечение"- един за Катедра по консервативно зъболечение и орална патология; по научна специалност „орална патология"- един за Катедра по консервативно зъболечение; по научна специалност „детска дентална медицина"- един за Катедра по детска дентална медицина;

 в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3 Фармация за Факултет по фармация по научна специалност „фармакогнозия"- един за Катедра по фармацевтични науки; по научна специалност „фармакология"- един за Катедра по предклинични и клинични науки, УНС по фармакология и токсикология;

в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 обществено здраве /управление на здравните грижи / за Филиал- Сливен-  четирима за Катедра по здравни грижи;

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 биологически науки за Факултет по медицина по научна специалност „биология"- един за

Катедра по биология; професионално направление 4.1 физически науки за Факултет по фармация по научна специалност „физика"- двама за Катедра по медицинска физика и биофизика, всичките със срок  тридесет дни от датата на публикуване на интернет страницата на МУ- Варна.


Необходими документи

/Съгл. Чл.67, ал.4 от Правилника за развитие на академичния състав в МУ -Варна/

1. Заявление до Ректора на МУ - Варна /по образец /;

2. Европейски формат на автобиография, с подпис;

3. Диплома за висше образование с приложението /нотариално заверено копие /;

4. Документ за призната специалност /ако има такъв - нотариално заверено копие /;

5.  Диплома за придобита ОНС "доктор" /ако има такава – нотариално заверено копие /;

6.  Копие от заповед за отчисляване с право на защита / ако има такава /;

7.  Документ за владеене на западен език / ако има такъв /;

8.  Документ за трудов стаж /ако има такъв /;

9.  Медицинско свидетелство;

10. Свидетелство за съдимост;

11. Декларация за достоверност на представените документи – по образец;

12. Други документи по преценка на кандидата.  


За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, ет.4, стая 416, тел. 052/ 677-033 и 052 / 677-034.

 

Публикувана на 18.07.2013 г.