Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурс за длъжността „Преподавател” /практика/ по специалност „Акушерка”

На основание чл.91 от Кодекса на труда Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна, обявява конкурс за длъжността „Преподавател, висше училище" /практика/ по специалност „Акушерка" - един за катедра „Здравни грижи", филиал Велико Търново

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалността „Управление на здравните грижи" с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика";
 2. Медицинска специалност "Акушерка";
 3. Трудов стаж по специалността  минимум 5 години;
 4. Преподавателският стаж  е предимство;

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора на Медицински университет, за допускане до конкурс;
 2. Автобиография, европейски формат;
 3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование, ОКС „бакалавър" или "магистър"  по специалността „Управление на здравните грижи" с приложението към нея;
 4. Нотариално заверено копие на диплома, за завършено медицинско образование /специалност „Акушерка"/, с приложението към нея;
 5. Документ за трудов стаж по специалността /или копие на трудова книжка/;
 6. Документ за преподавателски стаж /ако има такъв/;
 7. Медицинско свидетелство за работа;
 8. Свидетелство за съдимост;
 9. Декларация за достоверност​ на представените документи;

 

Конкурсът ще бъде проведен на два етапа: писмен изпит и интервю.

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.

 

За справка и документи:

Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, стая 416, отдел „Човешки ресурси", тел. за справки: 052/677-034.​

 

Дата на публикуване на обявата 11.07.2016 г., вестник „24 часа", бр.183/11.07.2016 г.