Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси за заемане на академични длъжности „Доцент" и „Професор"

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

„Професор"
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Кардиология" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Вътрешни болести", УНС по кардиология и ревматология и Втора клиника по кардиология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Кожни и венерически болести" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УНС по дерматовененерология;

   
   „Доцент"
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Кардиология" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Вътрешни болести", УНС по кардиология и ревматология и Първа клиника по кардиология към МБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Хирургия" – двама за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Хирургични болести", УНС по коремна хирургия и Втора клиника по хирургия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Съдова хирургия" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Хирургични болести", УНС по сърдечно-съдова хирургия и Клиника по съдова хирургия към МБАЛ „Света Марина" ЕАД - Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Образна диагностика" – един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" и Клиника по образна диагностика към МБАЛ „Света Марина" ЕАД- Варна;
 • в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по научна специалност „Управление на здравните грижи" – двама за нуждите на Медицински колеж-Варна, УНС „Зъботехник".
   
Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в "Държавен вестник".

За справки и документи - Медицински университет-Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие", ет.3, стаи 318 и 319, тел. 052/677-055, 052/677-056, 052/677 083 и 052/677 084.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 
„ПРОФЕСОР"

1.Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата.
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС "Доктор".
5.Нотариално заверено копие на документ за призната специалност (ако има такава в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6.Нотариално заверено копие на диплома за академична длъжност „Доцент";
7.Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичен / хабилитационен труд публикации, които не трябва да повтарят представените за придобиване на ОНС„Доктор", НС„Доктор на науките" и представените като "равностойни на монографичен труд публикации" за заемане на академичната длъжност „Доцент".
7.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 броя. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга.Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 140 стр. (не включващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 160 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
7.2. Равностойни на монографичния/хабилитационния труд публикации:
7.2.1. Неклинични специалности –10 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 7 от които с импакт фактор.
7.2.2.Клиничниспециалности–7 пълнотекстовипубликациивчуждестраннинаучни списания, 4 от които с импакт фактор.
7.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт  – 7 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 4 от които с импакт фактор.
8.Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените за заемане на АД „Доцент" и тези представени като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
9.Копия на научните публикации.
10. Резюме на научните трудове.
11. Списък с участия в национални и международни научни прояви и участия в проекти.
12. Справка за приносите на научните трудове.
13. Удостоверение за ръководство на докторанти и защитени под негово ръководство дисертационни трудове. Да е научен ръководител на поне трима докторанти, от които поне двама успешно защитили и поне един от защитилите – в същата научна специалност.
14. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
15. Удостоверение за преподавателски стаж.
16. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно, в период от последните 4 години, поне 50% от които да са били лекции.
17. Медицинско свидетелство.
18. Свидетелство за съдимост.
19. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: копие на дипломата за придобита НС „Доктор на науките", справка за цитирания, справка за импакт фактор, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение No1 от ПРАС в МУ-Варна.
20. Декларация за достоверност на представените документи.

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул. „Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 677-055, 677-056, 052/677 083, 052/677 084.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
„ДОЦЕНТ"

1.Заявление до Ректора, за допускане до участие в конкурса.
2.Творческа автобиография с подпис на кандидата
3.Нотариално заверено копие на диплома за ОКС „Магистър" с приложението към нея.
4.Нотариално заверено копие на диплома за придобита ОНС „Доктор".
5. Нотариално заверено копие на документ за призната специалност в сферата на здравеопазването(ако такава е регламентирана в Наредба No 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването).
6. Удостоверение за стаж по съответната специалност.
7. Удостоверение за преподавателски стаж.
8. Справка за учебна натовареност, не по-малко от 100 часа средно/ годишно за период не по-малък от пет години.
9. Публикуван монографичен /хабилитационен труд или равностойни на монографичния труд публикации. Монографичният/хабилитационният труд или „равностойните публикации", представени по ал. 1, т. 8, не трябва да повтарят представените за придобиване на образователната научна степен „Доктор" и за придобиването на научна степен „Доктор на науките".
9.1. Монографичният/хабилитационният труд трябва да е идентифициран с международен стандартен номер на книгата –ISBN (даден от МУ-Варна) и публикуван на хартиен носител в тираж не по-малко от 200 бр. Монографичният труд е непериодично научно издание, което съдържа пълно и задълбочено изследване на един широк или по-тесен проблем със значителен приносен характер, написано от един автор и достъпно под формата на книга. Монографичният/хабилитационният труд се представя за предварителна рецензия на две хабилитирани лица. Подготвя се в обем над 100 стр. (невключващ библиография и приложения), шрифт Times New Roman, единично разстояние между редовете.Библиографският списък да съдържа над 120 източника и да е оформен по изискванията на стандарта.
9.2. Равностойни на монографичния/ хабилитационния труд публикации:
9.2.1. Неклинични специалности – 8 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 3 от които с импактфактор.
9.2.2.Клинични специалности – 5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които с импакт фактор.
9.2.3. Икономика, управление, педагогика, езици и спорт –5 пълнотекстови публикации в чуждестранни научни списания, 2 от които симпакт фактор.
10. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания с ISSN и сборници с ISBN – поне 25, които не включват представените, като равностойни. Не се допуска повече от 10% от списъка с публикации да бъде под печат.
11. Копие от научните публикации.
12. Резюме на научните трудове.
13. Списък с участия в национални и международни научни прояви, участия в проекти.
14. Справка за приносите на научните трудове.
15. Медицинско свидетелство.
16. Свидетелство за съдимост.
17. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност: диплома за придобита НС „Доктор на науките", справка заимпакт фактор,справка за цитирания, изобретения, рационализации, патенти и др., съгласно Приложение №1 от ПРАС-Варна.
18. Декларация за достоверност на предоставените документи.


ДОКУМЕНТИТЕ СА ПРЕДСТАВЯТ В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ- ОРИГИНАЛ И ОСЕМ ЕКЗЕМПЛЯРА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И КНИГИ ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ 2010 Г.МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ХАРТИЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „НАУЧНА ДЕЙНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, ул. „Марин Дринов", 55, ет. 3, стаи 318 и 319, тел: 677-055, 677-056, 052/677 083, 052/677 084.​