Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”- Варна обявява конкурс за заемане на длъжността „Преподавател, висше училище по практика"

На основание чл.91 от Кодекса на труда Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна, обявява конкурс за длъжността

„ПРЕПОДАВАТЕЛ, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПРАКТИКА"

за нуждите на Медицински колеж

по следните специалности:

„Рехабилитатор"- един за УНС „Рехабилитатор и медицински козметик" ; „Медицински лаборант"- двама за УНС "Медицински лаборант"; „Медицински козметик"- един за УНС „Рехабилитатор и медицински козметик" и „Зъботехник"- двама за УНС „Зъботехник".

Изисквания за длъжността:

 1.  Придобита в Медицински колеж специалност, по която се кандидатства;
 2. Висше образование, образователна и квалификационна степен „магистър";
 3. Компютърна грамотност.
 4. Професионален стаж като преподавател- 1 година за специалност „Медицински лаборант"

Конкурсът ще бъде проведен чрез писмен изпит и интервю.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора на Медицински университет, за допускане до конкурс;
 2. Автобиография, европейски формат;
 3. Диплом за завършено висше образование ОКС "магистър" с приложението /нотариално заверени/;
 4. Диплом за завършено висше образование за специалността по която се кандидатства, придобита в Медицински колеж /нотариално заверена/;
 5. Сертификат за компютърни умения /ако има такъв/;
 6. Медицинско свидетелство за работа;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Документ за преподавателски стаж /за специалност „Медицински лаборант".

Място за подаване на документи:

Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов", № 55, стая 416, отдел „Човешки ресурси", тел. за справки: 052/677-033, 677-034

            Срок за подаване на документи: един месец от публикуване на обявата.​

Публикувана на 12.08.2013 г.