Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание заповед на Ректора № Р-109-49/ 15.02.2017 г., обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/ 2017 г., в рамките на утвърдения брой с Постановление № 64/ 25.03.2016 г. на Министерски съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

 

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиФорми на обучение
РедовнаЗадочна
1234
3Социални, стопански и правни науки  
3.2Психология  
 Медицинска психология2 
3.7Администрация и управление  
 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)11
4Природни науки, математика и информатика  
4.3. Биологически науки  
 Вирусология1 
 Генетика1 
7Здравеопазване и спорт  
7.1Медицина  
 Гастроентерология1 
 Психиатрия2
 Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)1 
 Офталмология1 
 Обща хирургия1 
 Хематология и преливане на кръв1 
 Урология1 
 Гръдна хирургия1 
 Акушерство и гинекология1 
 Съдова хирургия 1
 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията11
7.2.Дентална медицина  
 Терапевтична стоматология11
 Хирургична стоматология1 
 Детска стоматология1 
 Ортопедична стоматология11
7.3.Фармация  
 Токсикология1 
7.4.Обществено здраве  
 Управление на общественото здраве1 
 Управление на здравните грижи1 
 ОБЩО:235

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Необходими документи:

1. Попълнена анкетна карта (образец);

2. Заявление до Ректора (образец);

3. Автобиография с подпис на кандидата (образец);

4. Нотариално заверени копия на дипломи за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" с приложенията към тях (Поне една от двете дипломи следва да бъде в съответното на конкурса професионално направление. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства след като образователната му степен бъде призната по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от МОН за признаването ѝ.)

5. Два броя снимки – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);

6. Декларация за достоверност на представените документи (образец);

7. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност – 60 лв. и по чужд език – 30 лв., определени с ПМС 105/03.05.2016 г.

8. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с публикации (ако има такива). 

Всички документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител в оригинал и сканирани оригинали в .pdf формат на електронен носител.

Комплектът с документи на кандидата се завежда с входящ номер в сектор „Деловодство" (ет. 1, стая 101), след което се подава в отдел „Научна дейност и кариерно развитие" (ет. 3, стая 318).

В случай на кандидатстване в конкурси по повече от една научна специалност или две различни форми на една и съща специалност, е необходимо да се подадат отделни комплекти с документи за всяка една от тях.

 

Таксите за конкурсните изпити следва да бъдат внесени по банкова път по сметката на МУ – Варна:

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание на плащането: такса за конкурсен изпит за докторанти, имена на кандидата по ЛК

 

Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник" в бр. 21/10.03.2017 г.

 

За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие", стаи 318 и 319; тел. 052/ 677-055; 052/ 677-056 и 052/ 677-083