Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Михаела Атанасова Варнева

Михаела Атанасова Варнева

ОНС "Доктор"

Факултет „Обществено здравеопазване"

Дата: 11.06.2013 г., 15.00 часа

Област на висшето образоване: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"

Първично звено: Катедра по здравни грижи

Тема на дисертационния труд: „Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален бакалавър" по специалност „Зъботехник"

Научен ръководител:

Проф. Соня Колева Тончева, д.м. – Ръководител Катедра по здравни грижи

Научно жури:

Председател:

Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, Научен секретар МУ - Варна

Членове:

  1. Проф. Соня Колева Тончева, д.м. – Ръководител Катедра по здравни грижи
  2. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. – гр. Пловдив, специалист по социална медицина
  3. Доц. д-р Димитър Божилов Димитров, д.м. – гр. Варна, специалист по социална медицина
  4. Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м.

Резервни членове:

Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – Катедра по сестрински терапевтични грижи, Факултет по здравни грижи, МУ – Плевен

Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Факултет по обществено здравеопазване, Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването

Официални рецензенти:

  1. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м.
  2. Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м.

Дата на публична защита: 28.06.2013 г. /петък/ от 11.00 ч. в III-та Аудитория на МУ – Варна.

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия - 2

Становище - 1

Становище - 2

Становище - 3