Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор" - Приключили

Факултет: "Дентална медицина"
Специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Влияние на някои хомеопатични средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процес“ 
Дата на публикуване: 05.04.2018 г.


Д-р Лили Славчева Трифонова
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Гастроентерология”
Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на клиничния подход и диетолечениетопри глутенова ентеропатия“  
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.


Д-р Валентина Димова Димитрова
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Пневмология и фтизиатрия"
Тема на дисертационния труд:„Клинични и прогностични характеристики на пациенти със СТЕРН“  
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.


Д-р Александър Каменов Златаров 
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Обща хирургия"
Тема на дисертационния труд:„Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии“  
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Специалност: "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд:„Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство“  
Дата на публикуване: 28.02.2018 г.


Силвия Николаева Ангелова
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Тема на дисертационния труд: „Нагласи  за развитие на иновативни фармацевтични продукти в България“  
Дата на публикуване: 23.02.2018 г.


Д-р Ина Георгиева Кобакова   
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Обща и клинична патология"
Тема на дисертационния труд:„Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом“  
Дата на публикуване: 15.02.2018 г.


Д-р Евгени Владимиров Димитров  
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари“  
Дата на публикуване: 08.02.2018 г.


Д-р Надежда Тодорова Стефанова  
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Патологоанатомия и цитопатология"
Тема на дисертационния труд: „Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином“
Дата на публикуване: 01.02.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд:„Съвременно оперативно лечение на стрес иконтиненцията при жените“ 
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.


д-р Асен Йорданов Пачеджиев  
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд:„Банкиране на умбиликална кръв – акушерски и биоетични аспекти“ 
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Педиатрия"
Тема на дисертационния труд:"Възможностите на мултифокалната интралуменна pH-метрия с импеданс в диагностиката и лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест в кърмаческа възраст" 
Дата на публикуване: 16.01.2018 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Тема на дисертационния труд:„Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4“ 
Дата на публикуване: 04.01.2018 г.


д-р Цветелина Костадинова Попова 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Вирусология"
Тема на дисертационния труд:„Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstein-Barr вирусната инфекция“ 
Дата на публикуване: 22.12.2017 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Ото-рино-ларингология"
Тема на дисертационния труд:
„Хирургичен подход при нарушение на дишането по време на сън в педиатричната популация"
Дата на публикуване: 28.12.2017г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Офталмология"
Тема на дисертационния труд:„Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент“ 
Дата на публикуване: 04.12.2017 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Кардиология"
Тема на дисертационния труд:„Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене“ 
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.


Д-р Дилян Свиленов Чаушев   
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Хирургически болести"
Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст“
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.


д-р Катрин Константинова Крахтова-Настева  
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: "Ниско интензивна лазерна терапия в лечението на акне и розацея"
Дата на публикуване: 27.11.2017 г.


д-р Гълъбина Петрова Тарашоева 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Някои аспекти на ефективност на психодрама терапията при пациенти с паническо разстройство“ 
Дата на публикуване: 24.11.2017 г.


ас. Джени Пенчева Чернева-Георгиева   
Факултет: „Фармация“
Научна специалност: "Ботаника"
Тема на дисертационния труд: "Биоразнообразие и приложение  на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката"
Дата на публикуване: 15.11.2017 г.


Д-р Татяна Драганова Стоева 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Педиатрия"
Тема на дисертационния труд: : „Клинико-функционална характeристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма“
Дата на публикуване: 09.11.2017 г.


Д-р Женя Русева Петрова 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Обща медицина"
Тема на дисертационния труд: : „Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане“
Дата на публикуване: 07.11.2017 г.


Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Кардиология" 
Тема на дисертационния труд: "Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията" 
Дата на публикуване: 23.10.2017 г. 


Д-р Николай Петров Коларов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Ортопедия и травматология" 
Тема на дисертационния труд: „Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти" 
Дата на публикуване: 03.10.2017 г. 


Д-р Елеонора Петрова Желева 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение" 
Тема на дисертационния труд: „Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от интензивно лечение" 
Дата на публикуване: 11.09.2017 г. 


Д-р Детелина Йорданова Комсийска
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт"

Дата на публикуване: 08.09.2017 г.


Д-р Мария Стоянова Димова - Милева 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Кардиология" 
Тема на дисертационния труд: „Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор" 
Дата на публикуване: 07.09.2017 г.


Д-р Радостина Панайотова Василева 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Ортопедична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: "Фотография в съвременната протетична дентална медицина" 

Дата на публикуване: 04.09.2017 г. 


Д-р Горан Николов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Клинична лаборатория" 
Тема на дисертационния труд: „Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттранслационен период при бъбречно трансплантирани пациенти“ 
Дата на публикуване: 04.09.2017 г. 


ас. Вержиния Стоянова Цветкова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Управление на здравните грижи" 
Тема на дисертационния труд: „Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда" 
Дата на публикуване: 20.09.2017 г.


Д-р Женя Красимирова Димитрова-Михнева
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: „Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на витамин Д“
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.


Д-р Стефан Василев Кисьов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Акушерство и гинекология" 
Тема на дисертационния труд: „Мястото на репродуктивната хирургия в комплексното лечение на стерилитета" 
Дата на публикуване: 29.08.2017 


Д-р Николай Василев Павлов 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Хирургична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Коронектомия на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари" 
Дата на публикуване: 29.08.2017 г. 


Д-р Албена Бориславова Генчева 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Хирургична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Алтернативни методи за хирургично лечение на ретинирани долни трети молари" 
Дата на публикуване: 29.08.2017 г. 


Д-р Ирена Йорданова Стоилова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Професионални заболявания" 
Тема на дисертационния труд: „Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в шивашката промишленост" 
Дата на публикуване: 23.08.2017 г. 


Д-р Мари Ара Хачмериян 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Генетика" 
Тема на дисертационния труд: „Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика" 
Дата на публикуване: 22.08.2017 г. 


Д-р Калин Колев Михов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Ортопедия и травматология" 
Тема на дисертационния труд: „ Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена алопластика " 
Дата на публикуване: 16.08.2017 г. 
Д-р Ваня Костадинова Стефанова 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Белодробни болести" 
Тема на дисертационния труд: „Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест /ХОББ/ при високо рискови пациенти" 
Дата на публикуване: 21.07.2017 г. 


Пантелис Теофанис Димарас 
Факултет: „Фармация" 
Специалност: „Биохимия" 
Тема на дисертационния труд: „ Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карцином " 
Дата на публикуване: 29.06.2017 г.


Д-р Илиана Георгиева Теодорова
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Нефрология"
Тема на дисертационния труд: „Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии"  

Дата на публикуване: 26.06.2017 г.


Д-р Аргир Василев Аргиров
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: „Диференциално диагностични и терапевтични аспекти при себореен дерматит на Капилициума в различни възрастови групи"  

Дата на публикуване: 13.06.2017 г.


Д-р Добринка Миткова Дамянова 
Факултет: „Дентална медицина“ 
Специалност: „Детска стоматология” 
Тема на дисертационния труд: „Профилактика и лечение на началния дентален кариес с флуорни лакове в детска възраст от 3 до 6 години“ 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г. 

Д-р Сирма Тодорова Ангелова 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Детска стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Оценяване и превенция на риска от кариес при деца страдащи от някои бъбречни заболявания" 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.


Д-р Мария Димитрова Митева- Христова
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Терапевтична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично лечение на възпалителните заболявания на пародонта“
Дата на публикуване: 08.06.2017 г. 


Д-р Елияна Панайотова Иванова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Епидемиология” 
Тема на дисертационния труд: „Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област” 
Дата на публикуване: 06.06.2017 г. 


Ас. Ненко Маринов Цветков 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Управление на здравните грижи” 
Тема на дисертационния труд: „Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя” 
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.Ас. Виолета Иванова Станева
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Управление на здравните грижи”
Тема на дисертационния труд: „Сестрински грижи при пациенти с множествена склероза – комплексен подход и медико-социални аспекти”
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.


Aс. Анелия Цветанова Герасимова-Пенева 
Факултет: „Фармация" 
Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества” 
Тема на дисертационния труд: „Кинетично поведение на пенни филми от водни разтвори на говежди серумен албумин и n-додецил-β-D-малтозид” 
Дата на публикуване: 01.06.2017 г. Д-р Георги Христов Ганчев
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Посттравматична нестабилност на дистална радио-улнарна става. Диагностични трудности и терапевтичен подход"  
Дата на публикуване: 31.05.2017 г.


Д-р Джендо Атанасов Джендов 
Факултет: „Дентална медицина
Научна специалност: „Ортопедична стоматология
Тема на дисертационния труд: „Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави, изработени чрез технологии с добавяне на материал" 
Дата на публикуване: 18.05.2017 г. 


Д-р Росица Христова Чамова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Научна специалност: „ Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) " 
Тема на дисертационния труд: „ Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна" 
Дата на публикуване: 02.05.2017 г. 

Д-р Елеонора ГеоргиеваДимитрова-Господинова 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Онкология" 
Тема на дисертационния труд: „Експресията на Beclin 1 като маркер за автофагия и предиктивната му и прогностична стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен стадий" 
Дата на публикуване: 28.04.2017 г. 
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Фактори оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката"  

Дата на публикуване: 26.04.2017 г.

Д-р Нигяр Сахлим Джафер
Факултет: „ Обществено здравеопазване "
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Тема на дисертационния труд: „Профилактика на онкологичните заболявания в България. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места"  

Дата на публикуване: 06.04.2017 г.


Ас. Силвия Иванова Филкова
Факултет: „Обществено здравеопазване”
Научна специалност: „Управление на общественото здраве”
Тема на дисертационния труд: „Профилактика на гръбначни изкривявания при деца в предучилищна възраст”
Дата на публикуване: 06.04.2017 г. 


Д-р Стоян Иванов Павлов
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Дерматовенерология"
Тема на дисертационния труд: „Витамин D статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис"

Дата на публикуване: 03.04.2017 г.


Д-р Десислава Петкова Кателиева 
Факултет: „Обществено здравеопазване“ 
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” 
Тема на дисертационния труд: „Възможности и бариери за постигане на равен достъп и своевременност при оказване на спешна медицинска помощ в извънболнични и болнични условия “ 
Дата на публикуване: 17.03.2017 г. 


Грета Великова Колева-Петкова 
Факултет: „Обществено здравеопазване“ 
Научна специалност: „Управление на здравните грижи ” 
Тема на дисертационния труд: „Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол“ 
Дата на публикуване: 09.03.2017 г. 

Д-р Веселин Добрев Вълков 
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Кардиология” 
Тема на дисертационния труд: „Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера“ 
Дата на публикуване: 01.03.2017 г. 

Елисавета Веселинова Павлова 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Медицинска психология” 
Тема на дисертационния труд: „Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения“ 
Дата на публикуване: 23.02.2017 г. 
​​ 
Ас. Катя Пейчева Иванова​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества”
Тема на дисертационния труд: „Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-биота-седимент“
Дата на публикуване: 01.02.2017 г. 

Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Вътрешни болести" 
Тема на дисертационния труд: „Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно съдови заболявания“ 
Дата на публикуване: 12.01.2017 г.

Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Трансплантация на амниотична мембрана-логистика, хирургически техники и микроструктори анализ на резултатите"  
Дата на публикуване: 30.12.2016 г.
​​​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и при системни и генетични заболявания"   
Дата на публикуване: 30.12.2016 г.​

​​Д-р Биляна Илковска ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Вътрешни болести“
Тема на дисертационния труд: „Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина-хормона регулатор на метаболизма на желязото”
Дата на публикуване: 23.12.2016 г

Д-р Чавдар Христов Бъчваров​
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни изотопи“ 
Тема на дисертационния труд: „Ендоваскуларно лечение на руптурирали интракраниални мозъчни аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-кавернозни фистули” 
Дата на публикуване: 01.12.2016 г 

Д-р Георги Николаев Тодоров
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни изотопи“
Тема на дисертационния труд: „Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепото-билярната система”
Дата на публикуване: 01.12.2016 г

Д-р Надя Минкова Магунска ​
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Акушерство и гинекология“ 
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на методите за лечение на инфертилитет при жени с овариална ендометриоза” 
Дата на публикуване: 28.11.2016 г 

Д-р Николай Владимиров Цонев
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Онкология“
Тема на дисертационния труд: „Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери за оценка на риск от рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колона”
Дата на публикуване: 21.11.2016 г

Д-р Елица Петкова Събева
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Фактори повлияващи първичната стабилност на интраосалните винтови имплантaти”
Дата на публикуване: 31.10.2016 г

Ас. Мариана Николова Димитрова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Управление на здравните грижи”
Тема на дисертационния труд: „Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа“
Дата на публикуване: 05.10.2016 г.

Ас. Анна Петрова Георгиева
Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи
Тема на дисертационния труд: „Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента“     
Дата на публикуване: 05.10.2016 г. 

Ас. Валя Иванова Димитрова
Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи
Тема на дисертационния труд: „Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка”“    
Дата на публикуване: 05.10.2016 г.

Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: „Влияние на вегетативната нервна система, показатели на кожната бариера и психо-емоционални аспекти при пациенти с лихен симплекс хроникус"
Дата на публикуване: 21.09.2016 г

Д-р Биляна Димитрова Божанина
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Дюпюитренова контрактура. Перкутанна иглена апоневротомия и липографт"
Дата на публикуване: 21.09.2016 г.

Д-р Дарина Николова Митева-Михайлова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: “Белодробни болести"
Тема на дисертационния труд: “Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото"
Дата на публикуване: 20.09.2016 г.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти на диагностиката и лечението на лигаментарните увреди на литералната колона на глезенната става"      
Дата на публикуване: 16.09.2016 г.

Д-р Милена Красимирова Божкова ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Микробиология"
Тема на дисертационния труд: „Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху епидемиологията и резистентността към антимикробни лекарствени средства в клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia"     
Дата на публикуване: 15.09.2016 г.

Факултет: „Медицина” 
Научна специалност: „Психиатрия” 
Тема на дисертационния труд: „Биологични маркери при първи шизофренен епизод” 
Дата на публикуване: 14.09.2016 г. 
Факултет: „Обществено здравеопазване”
Научна специалност: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: „Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи”
Дата на публикуване: 14.09.2016 г.

ас. Минко Милчев Милев
Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи
Тема на дисертационния труд: „Интегрирани комуникации в работата на  зъботехническата лаборатория“     
Дата на публикуване: 14.09.2016 г.

ас. Емилия Георгиева

Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност:
„Управление на здравните грижи

Тема на дисертационния труд: „Осигуреност с медико-лабораторни услуги в общата медицинска практика“    

Дата на публикуване: 14.09.2016 г.Д-р Христиана Росенова Маджова
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване”
Дата на публикуване: 07.09.2016 г.

Д-р Ева Георгиева Цонкова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Педиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възраст"   
Дата на публикуване: 01.09.2016 г.

Д-р Виолета Стефанова Стратиева ​

Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Акушерство и гинекология" 
Тема на дисертационния труд: „Плацентарна дисфункция - скринингов метод за оценка на риска" 
Дата на публикуване: 25.08.2016 г. ​


aс. Татяна Георгиева Христова
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Тема на дисертационния труд: „Нови полимерни форми на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност"  
Дата на публикуване: 13.07.2016 г.


ас. Красимира Светославова Лалева ​
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на общественото здраве"
Тема на дисертационния труд: „Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи"  
Дата на публикуване: 11.07.2016 г.


Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Медицинска биология"
Тема на дисертационния труд: „Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцитни и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв"   
Дата на публикуване: 07.07.2016 г.

Д-р Десислава Атанасова Константинова
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Ортопедична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия“
Дата на публикуване: 05.07.2016 г

Aс. Вероника Андреева Иванова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Медицинска психология"
Тема на дисертационния труд: „Влияние на семейните отношения и на взаимоотношенията родител-дете, върху тревожната експресия при деца в предучилищна възраст“
Дата на публикуване: 01.07.2016 г.

Aс. Гергана Бончева Ненова
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на общественото здраве"
Тема на дисертационния труд: „Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи"
Дата на публикуване: 30.06.2016 г.Д-р Станислав Христов Славчев ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Ролята на радикалната хистеректомия с илиячна и/или парааортална лимфна дисекция за оптимална циторедукция при авансиран епителен яйчников карцином"   
Дата на публикуване: 14.06.2016 г. 

Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Вътрешни болести"
Тема на дисертационния труд: „Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести"   
Дата на публикуване: 08.06.2016 г.

Д-р Мария Величкова Юнакова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Слаб яйчников отговор на контролирана овариална хиперстимулация – диагноза, прогностични фактори, управление"  
Дата на публикуване: 31.05.2016 г.

Д-р Татяна Георгиева Радева
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Медицинска психология
Тема на дисертационния труд: „Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство“   
Дата на публикуване: 26.05.2016 г.

Д-р Елена Вълкова Димитрова-Грозева ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Ретинопатия на недоносеното – регионални и национални характеристики и съвременен подход за решаване на проблема"    
Дата на публикуване: 20.05.2016 г.

Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Офталмология
Тема на дисертационния труд: „Микроструктурна характеристика на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение“   
Дата на публикуване: 20.05.2016 г.Д-р Калина Венелинова Дренска
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Неврология”
Тема на дисертационния труд: „Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот“
Дата на публикуване: 05.05.2016 г.

Катя Генова Егурузе ​
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата"   
Дата на публикуване: 04.05.2016 г.


д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова ​
Факултет: „Медицина “ 
Научна специалност: „Онкология” 
Тема на дисертационния труд: „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином“ 
Дата на публикуване: 22.04.2016 г. 

Факултет: „Обществено здравеопазване “
Научна специалност: „Управление на общественото здраве”
Тема на дисертационния труд: „Регионални неравенства в смъртността в България“ по научната специалност „Управление на общественото здраве“
Дата на публикуване: 21.04.2016 г.​​

Д-р Антоанета Борисова Георгиева
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Фармакология
Тема на дисертационния труд: „Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални фармакологични проучвания“
Дата на публикуване: 08.04.2016 г.

Анета Илиева Докова
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Тема на дисертационния труд: „Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства"   
Дата на публикуване: 04.04.2016 г.​

Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Тема на дисертационния труд: „Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест"   Дата на публикуване: 14.03.2016 г.

Д-р Карен Петрос Джабалян
Факултет: “Дентална медицина”
Научна специалност: „Хирургична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията”
Дата на публикуване: 07.03.2016 г.

Д-р Савина Георгиева Ненчева-Свещарова
Факултет: “Дентална медицина”
Научна специалност: „Хирургична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Приложение на нискоинзитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания”
Дата на публикуване: 07.03.2016 г.


Д-р Минка Христова Александрова 
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Патофизиология"
Тема на дисертационния труд: „Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма"   
Дата на публикуване: 26.02.2016 г.


Д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова
Факултет: „
Медицина
Научна специалност:
„Неврология

Тема на дисертационния труд: „Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания“   

Дата на публикуване: 23.02.2016 г.Д-р Евгения Денчева  Калевска
Факултет: „
Медицина
Научна специалност:
„Неврология

Тема на дисертационния труд: „Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости“   

Дата на публикуване: 23.02.2016 г.​Денислава Николаева Ангелова ​
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)”
Тема на дисертационния труд: „Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна)”
Дата на публикуване: 11.02.2016 г.​


д-р Камелия Жечкова Братоева​
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Патофизиология"
Тема на дисертационния труд: „Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти"  
Дата на публикуване: 03.02.2016 г.


д-р Христо Антониев Бозуков
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Орално здраве при деца с таласемия майор“
Дата на публикуване: 28.01.2016 г.


Маг. фарм. Анна ХристоваТодорова
Факултет: Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”
Тема на дисертационния труд: „Лекарствена употреба и ролята на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астма“
Дата на публикуване: 21.01.2016 г.

Светлана Пенева Ангелова ​
Факултет: Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи"
Дата на публикуване: 07.01.2016 г.​​​

Максим Иванов Симов ​
Факултет: Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип"
Дата на публикуване: 05.01.2016 г.​

д-р Теодора Ружанова Таргова-Димитрова ​
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Терапевтична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания“ 
Дата на публикуване: 30.12.2015 г.
д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова ​
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Детска стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители“ 
Дата на публикуване: 30.12.2015 г. 

д-р Нина Иванова Милчева ​
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Детска стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби“ 
Дата на публикуване: 30.12.2015 г.

​​​​​Д-р Аделина Бояновна Джорджанова ​
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Съдебна психиатрия" 
Тема на дисертационния труд: „Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода от 2007-2012 г.“ 
Дата на публикуване: 23.12.2015 г.

Д-р Георги Йорданов Папанчев
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Хирургична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати"  
Дата на публикуване: 01.12.2015 г.

Даниела Константинова Драганова ​
Факултет: Обществено здравеопазване Научна специалност: „Управление на здравните грижи” Тема на дисертационния труд: „Роля на медицинската сестра в екипа за комплексна рехабилитация на психично болни“ Дата на публикуване: 12.11.2015 г.

Д-р Трифон Георгиев Червенков
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Генетика"
Тема на дисертационния труд: „Eкспресия на гена с Cyclon/CCD 86 l в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения"
Дата на публикуване: 12.11.2015 г.

д-р Ивета Пламенова Катрева
Факултет: „Дентална медицина“
Научна специалност: „Ортопедична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти“
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.

д-р Калина Стоянова Георгиева
Факултет: „Дентална медицина“
Научна специалност: „Ортопедична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и тотални плакови протези“
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.

ас. Неше Ферахова Назифова-Тасинова​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биохимия"
Тема на дисертационния труд: „Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене"
Дата на публикуване: 09.10.2015 г.

​​ас. Милена Гинчева Пашева​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биохимия"
Тема на дисертационния труд: „Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини, с традиционно приложение в България"
Дата на публикуване: 09.10.2015 г.

Д-р Камелия Тодорова Цветанова​ 
Факултет: Медицина 
Научна специалност: “Анестезиология и реанимация” 
Тема на дисертационния труд: „Многоаспектен сравнителен анализ на някои периоперативни показатели при лапароскопски и роботизирани онкогинекологични операции” 
Дата на публикуване: 07.10.2015 г. 

Факултет: Медицина
Научна специалност: "Инфекциозни болести"
Тема на дисертационния труд: „Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк"
Дата на публикуване: 29.09.2015 г.

Д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева​ 
Факултет: „Дентална медицина“ 
Научна специалност: „Терапевтична стоматология” 
Тема на дисертационния труд: „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване" 
Дата на публикуване: 12.09.2015 г.

Д-р Меглена Валдемарова Ангелова 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология”
Тема на дисертационния труд: „Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек"
Дата на публикуване: 26.08.2015 г.

Д-р Mина Пламенова Латева ​
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Педиатрия” 
Тема на дисертационния труд: „Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст” 
Дата на публикуване: 21.08.2015 г. 

Д-р Пламен Цветанов Арнаудов
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Обща хирургия”
Тема на дисертационния труд: „Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно лечение”
Дата на публикуване: 19.08.2015 г.
Тамара Ангелова Цветкова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: "Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Значение на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години“
Дата на публикуване: 08.07.2015 г.

Д-р Даниела Иванова Герова​
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Клинична лаборатория"
Тема на дисертационния труд: „Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболявания"
Дата на публикуване: 03.07.2015 г.

Гл. ас. Диана Атанасова Добрева​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Тема на дисертационния труд: „Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни риби"
Дата на публикуване: 06.07.2015 г.

д-р Емилия Георгиева Станчева-Вълчева ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Дата на публикуване: 26.06.2015 г.​

д-р Ирина Илиева Пашалиева​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Дата на публикуване: 26.06.2015 г.​

Д-р Мая Димитрова Дойчинова
Тема на дисертационния труд:„Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания)"
Дата на публикуване: 11.06.2015 г.

д-р Георги Илиев
Тема на дисертационния труд: „Външна носна клапа - определение, патология и хирургично лечение"
Дата на публикуване: 11.06.2015 г.

д-р Теодора Лъчезарова Маринова
Тема на дисертационния труд: " Микроструктурен анализ на патологичните структури в роговица "
Дата на публикуване: 08.06.2015 г.

Маг.фарм. Мирослав Цонков Ефтимов
Тема на дисертационния труд: "Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia melanocarpa в поведенчески модели при плъхове "
Дата на публикуване: 25.05.2015 г.

​​д-р Радослав Йосифов Георгиев
Тема на дисертационния труд: "Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка на първичните глиални мозъчни тумори"
Дата на публикуване: 14.05.2015 г.
​​Д-р Деян Анакиевски​
Тема на дисертационния труд: "Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином"
​Дата на публикуване: 07.05.2015 г.

Ас. Веселина З​дравкова Панайотова
Тема на дисертационния труд: "Определяне на биологично активни вещества в черноморски водорасли"
Дата на публикуване: 29.04.2015 г.


Д-р Вилиям Викторов Доков 
Тема на дисертационния труд: "Възможности за въвеждане на обективни критерии при определянето на медико-биологичната квалификация „опасност за живота“ на телесни повреди" 
Дата на публикуване: 22.04.2015 г. 

Д-р Евгения Петрова Димова
Тема на дисертационния труд: "Ролята на физикалните фактори при консервативното лечение на синдрома на карпалния канал"
Дата на публикуване: 14.04.2015 г.

​Д-р Благовест Асенов Бечев 
Тема на дисертационния труд: „Клинично значение и място на лапароскопската миомектомия в съвременното лечение на миомната болест” 
Дата на публикуване: 08.04.2015 г. 

Ас. Данаил Василев Павлов
Тема на дисертационния труд: „Проучване на антиоксидантното, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus coggygria в експериментални модели с опитни животни и клетъчни култури" 
Дата на публикуване: 06.03.2015 г. 

Ас. Оскан Бахидинов Тасинов
Тема на дисертационния труд: „Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivо" 
Дата на публикуване: 06.03.2015 г. 

Ас. Деяна Георгиева Ванкова 
Тема на дисертационния труд: „ Проучване ролята на генетични фактори и начина на живот за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром в извадка от българската популация" 
Дата на публикуване: 06.03.2015 г. 

Тема на дисертационния труд: „Двупланова, двуопорна винтова фиксация при фрактури на бедрената шийка"
Дата на публикуване: 25.02.2015 г.

Тема на дисертационния труд:„Палиативни интервенции при малигнен иктер“
Дата на публикуване: 19.02.2015 г.

Д-р Деян Димитров Ханджиев
Тема на дисертационния труд: "Ангиогенеза при глиални тумори"
Дата на публикуване: 09.02.2015 г.

Д-р Богомил Петков Илиев
Тема на дисертационния труд: "Ендоскопски-асистирана евакуация на интрацеребрални
хематоми (ICH)"
Дата на публикуване: 09.02.2015 г.

Д-р Нина Кирилова Георгиева
Тема на дисертационния труд: "Белодробна перфузионна сцинтиграфия и PET/CT за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб"
Дата на публикуване: 09.02.2015 г.

​Нели Миткова Лодозова​
Тема на дисертационния труд: „Характеристика и честота на широкоспектърни бета-лактамази (ESBL), причиняващи уроинфекции в детска възраст"
Дата на публикуване: 05.02.2015 г.​

Тема на дисертационния труд: „Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене"
Научна специалност: „Кардиология"
Дата на публикуване: 04.02.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти, отпускани без рецепта"
Научна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)"
Дата на публикуване: 28.01.2015 г.

д-р Регина Францевна Шиндялова
Тема на дисертационния труд: "Имедиантно натоварване върху аксиални и наклонени дентални импланти"
Научна специалност: „Хирургична стоматология"
Дата на публикуване: 24.01.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище“
Научна специалност: „Медицинска психология“
Дата на публикуване: 15.01.2015 г.​

Тема на дисертационния труд: „Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на метастази – анестезиологични проблеми"​
Научна специалност: „Анестезиология и реаниматология "
Дата на публикуване: 09.01.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология "
Дата на публикуване: 08.01.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест"
Научна специалност: „Инфекциозни болести "
Дата на публикуване: 30.12.2014 г.

Тема на дисертационния труд: „Предиктивна стойност на някои туморни маркери при проследяване на онкоболни – верифициране с FDG PET/CT"
Научна специалност: „Клинична лаборатория"
Дата на публикуване: 30.12.2014 г.

д-р Дарина Найденова Христова
Тема на дисертационния труд: „Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло"
Научна специалност: „Хигиенa (хранене и диететика) "
Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

д-р Живко Павлинов Апостолов​
Тема на дисертационния труд: "За някои изменения на мозъчната асиметрия при шизофрения“
Научна специалност: "Психиатрия"
Дата на публикуване:28.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „Клинична оценка на болните с язвен колит – съвременен подход"
Научна специалност: „Гастроентерология"
Дата на публикуване:27.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson"
Научна специалност: „Гастроентерология"
Дата на публикуване:27.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „Слепота и слабо зрение в Източна България – съвременен подход"
Научна специалност: „Офталмология"
Дата на публикуване:21.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „ЕВЛА (ELVeS) – анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното"
Научна специалност: „Сърдечно-съдова хирургия"
Дата на публикуване: 19.11.2014 г.​​

д-р Даниела Йорданова Арабаджиева
Тема на дисертационния труд: „Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечносъдови и метаболитни заболявания"
Научна специалност: „Неврология"
Дата на публикуване: 18.11.2014 г. ​ ​

д-р Дилян Петров Петров
Тема на дисертационния труд: „Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона"
Научна специалност: „Обща хирургия"
Дата на публикуване: 06.11.2014 г.​​

д-р Илия Вълков Вълков
Тема на дисертационния труд: „Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен Р300 потенциал за оценка на изхода"
Научна специалност: „Неврохирургия“
Дата на публикуване: 10.10.2014 г.​​

д-р Николай Ангелов Пеев​
Тема на дисертационния труд: „Прогностични фактори при хирургичното лечение на мозъчните метастази“
Научна специалност: „Неврохирургия“
Дата на публикуване: 06.10.2014 г.​​
Тема на дисертационния труд: „Съвременно хирургично лечение на субаксиалните цервикални травми“
Научна специалност: „Неврохирургия“
Дата на публикуване: 06.10.2014 г.​​

д-р Николай Димитров Колев
Тема на дисертационния труд: „Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане“
Научна специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 12.09.2014 г.​

д-р Кремен Цветанов Цветков
Тема на дисертационния труд: „Биопсията на тестисите при инфертилни мъже: диагностично-клинични аспекти във връзка със съвременните репродуктивни технологии“
Научна специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 12.09.2014 г.​

Тема на дисертационния труд: „Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати“
Научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология“
Дата на публикуване: 09.09.2014 г.​

Тема на дисертационния труд: "Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво"
Научна специалност: Офталмология
Дата на публикуване: 09.09.2014 г.​

Тема на дисертационния труд: "Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология"
Научна специалност: Офталмология
Дата на публикуване: 09.09.2014 г.​

​​д-р Любка Юриева Дечева-Икономова
Тема на дисертационния труд: " Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция "
Научна специалност: Физиология на животните и човека
Дата на публикуване: 04.09.2014 г.
Факултет: Фармация​
Научна специалност: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)​​
Тема на дисертационния труд:" Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето"​​
Дата на публикуване: 15.07.2014 г.


​​​​Факултет: Фармация
Научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества
Тема на дисертационния труд:"Мастнокиселинен състав на черноморски и сладководни риби"
Дата на публикуване: 03.07.2014 г.​

д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова
​​​​Факултет: Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Тема на дисертационния труд:"Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията Helicobacter pylori"
Дата на публикуване: 19.06.2014 г.

д-р Петър Атанасов Шивачев
Факултет: Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Тема на дисертационния труд: "Критични вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите"
Дата на публикуване: 20.05.2014 г.

д-р Велин Колев Стратев​
Факултет: Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Тема на дисертационния труд: " Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)"
Дата на публикуване: 28.05.2014 г.

Факултет: Медицина
Научна специалност: Ото-рино-ларингология
Тема на дисертационния труд:Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън"
Дата на публикуване: 10.06.2014 г.

​​Анета Драготинова Мишева

Факултет: Медицина
Научна специалност: Медицинска психология
Тема на дисертационния труд: "Личностни предиктори за поява на прехипертония"
Дата на публикуване: 23.04.2014 г.​

д-р Таня Николова Кирилова-Кръстева
Факултет Медицина
Катедра по Катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд:
"Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката, стадирането и проследяването на ректалния карцином"
Дата на публикуване:27.02.2014 г.

Д-р Щерю Николаев Щерев
Факултет Медицина
Катедра по oбща и оперативна хирургия
Тема на дисертационния труд: "Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии"
Дата на публикуване:25.02.2014 г.

Д-р Атанас Ангелов Атанасов
Факултет Медицина
Катедра Вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: " Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето"
​Дата на публикуване:17.02.2014 г.

Станислава Павлова Пенева
Факултет Обществено здравеопазване
Катедра по здравни грижи
Тема на дисертационния труд: "Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациента в условията на съвременното здравеопазване"
​Дата на публикуване: 28.01.2014 г.

Д-р Райна Нончева Мандова
Факултет Медицина
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Тема на дисертационния труд: "Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия"
​Дата на публикуване: 10.01.2014 г.
 
Факултет Обществено здравеопазване
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването
Тема на дисертационния труд: "Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво"
Дата на публикуване: 17.12.2013 г.​
Факултет  Медицина 
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Тема на дисертационния труд: "Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство"
Дата на публикуване: 11.12.2013

Д-р Наталия Василевна Ушева

Факултет Обществено здравеопазване

Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването

Тема на дисертационния труд: "Успешно кърмене и захранване на децата – съвременни тенденции, проблеми и начини за разрешаването им"

Дата на публикуване: 20.11.2013 г.       ​


д-р Пламен Георгиев Панайотов

Факултет Медицина

Катедра по хирургически болести, УС по съдова хирургия

Тема на дисертационния труд: "Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация"​​​

 Дата на публичната защита: 1​​8.11.2013 г


д-р Мира Валентинова Сидерова

ОНС "Доктор"​

​​Факултет ​Медицина

Тема на дисертационния труд:  "Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография – нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли"

Дата на публичната защита: 07.10.2013 г.

 

д-р Мила Богданова Бояджиева​​

ОНС "Доктор"

​​Факултет ​Медицина

Тема на дисертационния труд:​​ “Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения“

Дата на публичната защита: 07.10.2013 г.

 

д-р Десислава Иванова Ванкова​

ОНС "Доктор"

Факултет​ "Обществено здравеопазване"

Тема на дисертационния труд: „Качество на живот, свързано със здравето в общността“   
Дата на публичната защита: 17.09.2013 г.

Габриела Станева Цанкова

ОНС "Доктор"

Факултет "Фармация"

Тема на дисертационния труд: „Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина.“
Дата на публичната защита: 13.09.2013 г.

Десислава Валентинова Русева

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Тема на дисертационния труд: „Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт"
Дата на публичната защита: 04.07.2013 г.

Д-р Юлия Енчева Кленске

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Тема на дисертационния труд: „Глобалното аблацио на еднометриума на матката по метода на златната мрежа (Nova Sure) като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални маточни кръвотечения"

Дата на публичната защита: 01.07.2013 г.

Михаела Атанасова Варнева

ОНС "Доктор"

Факултет „Обществено здравеопазване"​

Тема на дисертационния труд: „Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален бакалавър" по специалност „Зъботехник""
Дата на публичната защита: 28.06.2013 г.

 


Станислава Кателиева Георгиева

ОНС "Доктор"

Факултет „Фармация"

Тема на дисертационния труд: "Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби"

 

Д-р  Елис Хюдаим Исмаил

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Тема на дисертационния труд: "Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка I B1 стадий"

 

Д-р  Васил Марков Божков

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

​Тема на дисертационния труд: "Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с холангит"


Д-р Параскева Манчева Драганова

ОНС “Доктор”

Факултет по обществено здравеопазване

Тема на дисертационния труд: “Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност

 

Д-р Антон Йорданов Тонев

ОНС “Доктор”

Факултет „Медицина”

Тема на дисертационния труд: “Комплексен подход за откриване, стадиране и ендоскопско радикално лечение на ректални аденоми и ранни аденокарциноми”

 

Д-р  Георги Христов Иванов

ОНС „Доктор“

Факултет „Медицина“

Тема на дисертационния труд: „Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни“

 

Д-р Янко Георгиев Колев

ОНС “Доктор”

Факултет „Медицина”

Тема на дисертационния труд: “Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България

 

Д-р Николай Тодоров Евтимов

ОНС “Доктор”

Факултет „Медицина”

Тема на дисертационния труд: “Системен възпалителен отговор при лапароскопска и класическа радикална простатектомия при карцином на простатната жлеза. Хирургично и функционално сравнение”