Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Светланa Фоткова Георгиева

Светланa Фоткова Георгиева

АД "Доцент"

Дата час: Начало 14.05.2013 г. 16.56 часа

Област на висшето образоване: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.3. Фармация

Научна специалност: "Фармацевтична химия"

Структурно звено: Катедра по фармацевтични науки

Научно жури:

Председател:

Доц. Бистра Калчева, д.ф.

Членове:

1. проф. Александър Златков, д.ф.

2. Проф. д.ф.н. Стефан Николов

3. Проф. д.т.н. Цонка Годжевъргова

4. Доц. Красимир Василев, д.х.

5. доц. Стефка Иванова, д.ф.

6. доц. Стефка Вълчева-Кузманова, д.м.

Резервен външен член:

Доц. Яна Колева, д.х.

Резервен вътрешен член:

Доц. Димитър Димитров, д.ф.

Рецензенти:

Проф. Александър Златков, д.ф. – Катедра по фармацевтична химия при МУ – София

Проф. д.ф.н. Стефан Николов – Катедра по фармацевтични науки при МУ - Варна

Дата на заседание на Научното жури: 27.05.2013 г.

Материали:

Резюмета на статии

Рецензия - 1

Рецензия -  2

Становище  - 1

Становище  - 2

Становище -  3

Становище – 4

Становище – 5