Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Oстанали незаети места за докторанти

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна преобявява свободните места за прием на докторанти за учебната 2013/2014 г., останали незаети след проведен конкурс в рамките на утвърдения брой с Постановление № 288/10.05.2013 г. на Министерски съвет по научни специалности, както следва:

ШифърОбласти на висше образование, професионални направления и докторски програмиОбразователна и научна степен Доктор"
РедовноЗадочно
7.Здравеопазване и спорт

7.1Медицина


Обща хирургия1

Белодробни болести1

Педиатрия2

Психиатрия1

Офталмология1
 Урология1 
 Гастроентерология1 
 Неврология1 
 Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)2 
 Хематология и преливане на кръв2 
 Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)1 
 Съдова хирургия11
7.2.Дентална медицина


Ортопедична стоматология2
3.Социални, стопански и правни науки

3.2.Психология


Медицинска психология1
4.Природни науки, математика и информатика  
4.3.Биологически науки  
 Генетика 1
 ОБЩО:182


 Необходими документи:

  1. Попълнена анкетна карта (образец);
  2. Заявление до Ректора (образец);
  3. Автобиография с подпис на кандидата (образец);
  4. Нотариално заверени копия на дипломи за ОКС „Бакалавър" и ОКС „Магистър" с приложенията към тях;
  5. Два броя снимки – паспортен формат (3,5 см/ 4,5 см);
  6. Декларация за достоверност на представените документи (образец);
  7. Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност и по чужд език (внесени по банков път по сметката на университета), определени с ПМС за съответната учебна година;
  8. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област, списък с публикации (ако има такива).

Срокът за подаване на докуметите е два месеца от обнародването в „Държавен вестник" (ДВ бр. № 70/11.09.2015 г.).

 За справки и документи: Медицински университет-Варна, ул. „Марин Дринов" 55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие", стая 318, тел. 052/677-056 и 062/677-055