Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент", както следва:

За Факултет „Медицина"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „педиатрия" – едно място  /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Педиатрия" и /0.5 щатна длъжност/ за Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „акушерство и гинекология" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология" и /0.5 щатна длъжност/ за Гинекологично отделение към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" ЕООД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „пневмология и фтизиатрия" – две места  /2 по 0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести, учебен сектор по белодробни болести и алергология и /2 по 0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „кардиология" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Първа катедра по вътрешни болести, учебен сектор по кардиология и /0.5 щатна длъжност/ за Първа клиника по кардиология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна;
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „гастроентерология" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС по Гастроентерология, хепатология и хранене" и /0.5 щатна длъжност/ за Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „вътрешни болести" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Онкология" и /0.5 щатна длъжност/ за Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „анестезиология и интензивно лечение" – две места  /две по 0.5 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" и /2 по 0.5 щатна длъжност/ за Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.Медицина, по специалност „обща медицина" – едно място /0.25 щатна длъжност/ за нуждите на катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", учебен сектор по обща медицина". Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Медицина";

За Факултет „Дентална медицина"

 в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Дентална медицина, по специалност „детска дентална медицина" – едно място за нуждите на Катедра „Детска дентална медицина";

 в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 Дентална медицина, по специалност „оперативно зъболечение и ендодонтия" – едно място за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение и орална патология;

За Факултет „Фармация"

 • в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, по специалност „математика и информационни технологии" (българоезично обучение)  – едно място за нуждите на катедра „Физика и биофизика", УС "Висша математика и информационни технологии". Изисквания към кандидатите: висше образование по математика, с допълнително изискване квалификация „учител по математика", ОКС „магистър" по специалност „Информатика" с професионална квалификация „Информатик – софтуерни технологии и системи за управление".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по специалност „технология на лекарствените форми и биофармация" (българоезично обучение) – едно място за нуждите на катедра „Фармацевтични технологии", учебен сектор по технология на лекарствените форми и биофармация. Изисквания към кандидатите: ОКС „Магистър" по специалност "Фармация".

За Факултет „Обществено здравеопазване"

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, по специалност „кинезитерапия" – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, учебен сектор по кинезитерапия  и /0.5 щатна длъжност/ за Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна.  Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА". Кандидатите да са на трудов договор към УМБАЛ "Св. Марина".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, по специалност „кинезитерапия" – едно място /0.5 щатна  длъжност/ за нуждите на Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания, учебен сектор по кинезитерапия  и / 0.5 щатна длъжност/ за Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна. Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА". Кандидатите да са на трудов договор към УМБАЛ "Св. Марина".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, по специалност „управление на общественото здраве" – едно място за нуждите на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването". Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Социален мениджмънт".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, по специалност „обществено здравеопазване" – едно място за нуждите на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването". Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Обществено здравеопазване".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „социална медицина и здравен мениджмънт" – едно място за нуждите на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването". Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Медицина".
 • в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3 Философия, по специалност „философия" – едно място за нуждите на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", учебен сектор по Медицинска етика и право.  Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Философия".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, по специалност „медицина на бедствените ситуации" - едно място за нуждите на Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина. Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Медицина" и владеене на английски език.
 • в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, по специалност „икономика на здравеопазването" – едно място за нуждите на Катедра Икономика и управление на здравеопазването, учебен сектор "Здравно-икономически и финансови анализи". Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност „Здравен мениджмънт".
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве, по специалност „логопедия" (българоезично обучение) – едно място за нуждите на катедра „Логопедия и медицинска педагогика". Допълнителни изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по специалност "Логопедия" или "Специална педагогика" с професионална квалификация - "Логопед".

За Медицински колеж

 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „управление на здравните грижи" (българоезично обучение) – едно място за нуждите на  Учебен сектор „Рентгенов лаборант". Изисквания към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Управление на здравните грижи" и придобита специалност от регулирана професия "Рентгенов лаборант", трудов стаж като рентгенов лаборант минимум 10 години и преподавателски стаж минимум 3 години.
 • в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „очни болести" (българоезично обучение) – едно място /0.5 щатна длъжност/ за нуждите на Учебен сектор „Медицински оптик". Изисквания към кандидатите: ОКС "Магистър" по специалност "Медицина" и придобита специалност по "очни болести".

За Филиал Шумен

     в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „управление на здравните грижи" – едно място за нуждите на Катедра „Здравни грижи". Изисквания към кандидатите: образование висше, ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи". Кандидатите да притежават професионална квалификация по специалност „акушерка".

Изпитите за заемане на академичната длъжност „асистент" за факултет „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и „Обществено здравеопазване" с изключение на тези по специалност „математика и информационни технологии", „технология на лекарствените форми и биофармация" и „логопедия", включват изпит по обявената специалност и установяване на ниво В1 на владеене на чужд език /английски/.

 

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „асистент":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за ОКС „Магистър" по специалност, съответстваща на обявения конкурс с приложението към нея;


          3.1. допуска се кандидатстване с академична справка (оригинал или нотариално заверено копие) за завършили обучението си студенти, на които все още не е издадена диплома;

          3.2. допуска се завършили обучението си студенти в МУ-Варна, които са  положили успешно държавни изпити да кандидатстват с уверение издадено от МУ- Варна с приложена справка за положените изпити и оценките от тях;

4.  Заверено за вярност от кандидата копие на документ за призната специалност (ако има такъв);

5.  Заверено за вярност от кандидата копие на диплома за придобита ОНС "Доктор" (ако има такава);

6.  Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);

7.  Документ за владеене на чужд език (ако има такъв);

8.  Документ за трудов стаж (ако има такъв);

9. Медицинско свидетелство;

10. Свидетелство за съдимост;

11. Декларация за достоверност на представените документи;

12. Други документи и/или информация по преценка на кандидата.

        
Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата.

За справки и документи – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-034, 052/677-133, 052/677-138 и 052/677-136.

 
      Обявата  е публикувaна в регионалното издание на вестник „24 часа", бр.191/28.07.2020 г.