Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Процедури за заемане на академична длъжност „главен асистент“


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 53 / 12 юни 2020 г.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"

Специалност: „Вътрешни болести"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.09.2020 г. от 13.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"

Специалност: „Биохимия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.09.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Клинични медицински науки", Учебен сектор „Медико - биологични науки"

Специалност: „Химия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Медицински колеж – Варна

Първично звено: Учебен сектор „Инспектор обществено здраве"

Специалност: „Управление на здравните грижи"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Сливен на Медицински университет - Варна

Първично звено: Катедрата „Здравни грижи"

Специалност: „Управление на здравните грижи"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2020 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Медицински колеж – Варна

Първично звено: Учебен сектор „Помощник-фармацевт"

Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.09.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория"

Специалност: „Обща медицина"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.09.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Хирургически болести", Учебен сектор „Коремна хирургия"

Специалност: „Хирургия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.09.2020 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор „Белодробни болести"

Специалност: „Пневмология и фтизиатрия"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.09.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

Структурно звено: Филиал Велико Търново на Медицински университет - Варна

Първично звено: Катедра „„Здравни грижи"

Специалност: Управление на здравните грижи"

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.09.2020 г. от 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________