Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

       АД „професор"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия"един за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Педиатрия" и 0,5 щатна длъжност към Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Света Марина- ЕАД гр. Варна". Допълнителни условия по конкурса - да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от ПРАС в МУ-Варна и сумата от точките за показателите от т.13 до т. 22 за област 7. Здравеопазване и спорт да е сто, без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14;
   
 •  област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (експертиза на работоспособността)" (БЕО и АЕО) един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", „Катедра „Хигиена и епидемиология". Допълнително условие по конкурса - кандидатите да притежават специалност по „Обща медицина" или „Социална медицина и здравен мениджмънт";
   
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Педагогика на преподаването на специализиран немски език за медицински цели (и електронно обучение)" един за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Катедра „Западни и класически езици", като за конкурса - да не се прилага изискването на чл.137, ал.1, т.6 от ПРАС в МУ-Варна и сумата от точките за показателите от т.14 до т. 21 за област Педагогически науки да е сто, без да се прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 15; да са заемали не по-малко от 5 години академичната длъжност „доцент" по специалността на конкурса, като част от изискуемия седемгодишен срок по чл.137, ал.1, т.3;
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., специалност „Педагогика на обучението по здравни грижи" – един за нуждите на Катедра „Здравни грижи" към Филиал Сливен;
   
 • област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика" (обучение на медицински специалисти) един за нуждите на Катедра „Здравни грижи", УС „Управление на здравните грижи и логопедия" към Факултет „Обществено здравеопазване". Допълнително условие по конкурса – да е заемана академична длъжност „доцент" не по-малко от 5 години.
   

  АД „доцент"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Съдебна психиатрия" един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия и медицинска психология" за англоезично обучение и Първа психиатрична клиника на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна. Допълнителни условия по конкурса – кандидатите да имат придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Психиатрия"; да имат преподавателски стаж три години;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Акушерство и гинекология" и Родилно отделение към МБАЛ „Света Анна-Варна" АД, гр. Варна;

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Акушерство и гинекология" и Клиника „Гинекология" към МБАЛ „Света Анна-Варна" АД, гр. Варна;

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Акушерство и гинекология" и Отделение „Гинекология" към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна" ЕООД;
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Педиатрия".

         АД „главен асистент"

 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Анестезиология и интензивно лечение" един (0,5 щатна длъжност) за  нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина" и Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД- Варна";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кожни и венерически болести" един (0,5 щатна длъжност) за  нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по дерматовенерология;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кожни и венерически болести" един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", УС по дерматовенерология;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология" един (0,5 щатна длъжност) за  нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД- Варна. Допълнително условие по конкурса – кандидатите да имат придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Патологоанатомия и цитопатология";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология" един (0,5 щатна длъжност) за  нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология" и Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД- Варна. Допълнително условие по конкурса – кандидатите да имат придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Патологоанатомия и цитопатология";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Съдебна медицина" един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", УС „Съдебна медицина и деонтология" и Клиника по съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна. Допълнително условие по конкурса – кандидатите да имат придобита образователна квалификационна степен „магистър" по специалност медицина" и образователна научна степен „доктор" по специалност „Съдебна медицина";
   
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Вирусология"един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Микробиология и вирусология". Допълнителни условия по конкурса – придобита образователна квалификационна степен „магистър" по специалност „медицина" и придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Вирусология", професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Психиатрия" един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия и медицинска психология" и Втора психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД-Варна;
   
 • област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, специалност „Медицинска психология" един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия и медицинска психология"; 
   
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Микробиология" - един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедрата „Микробиология и вирусология" и Лаборатория по микробиология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД- Варна. Допълнителни условия по конкурса – придобита образователна квалификационна степен „магистър" по специалност „медицина" и придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Микробиология", професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Токсикология" един за нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия". Допълнителни условия по конкурса – придобита образователна квалификационна степен „магистър" по специалност „Фармация", образователна научна степен „доктор" по специалност „Токсикология" в професионално направление 7.3. Фармация, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт;
   
 •  област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, специалност „Биохимия" един за нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика". Допълнителни условия по конкурса придобита образователна квалификационна степен „Магистър" по специалност „Биохимия" или „Фармацевтична биохимия", придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Биохимия", „Молекулярна биология" или „Микробиология", професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика;
   
 • област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" един за нуждите на Факултет „Фармация", Катедра „Фармацевтична химия". Допълнителни условия по конкурса кандидатите да имат следните квалификации: бакалавър - биолог, бакалавър - инженер химик (фин органичен синтез) и магистър - фармацевт;
   
 • област на висше образование. 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление, 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" (българоезично обучение) - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Здравни грижи", УС „Медицинска сестра". Допълнителни условия по конкурса придобита образователна квалификационна степен „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи", придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Управление на здравните грижи", професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт; професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра";
   
 •  област на висше образование. 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление, 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" (българоезично обучение) - един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Здравни грижи", УС „Управление на здравните грижи и логопедия". Допълнителни условия по конкурса придобита образователна квалификационна степен „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи", придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Управление на здравните грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4 Обществено здраве;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" един за нуждите на Филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи". Допълнително условие по конкурса кандидатите да притежават специалност „Акушерка";
   
 •  област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи" един за нуждите на Филиал Шумен, Катедра „Здравни грижи". Допълнителни условия по конкурса кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра" и да имат преподавателски стаж не по-малко от 3 години;
   
 •  област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия" двама за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология";
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност Детска дентална медицина"един за нуждите на Факултет „Дентална медицина", Катедра „Детска дентална медицина;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология" – един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД- Варна;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология" – един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Ортопедия и травматология" и Клиника по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света Анна" АД- Варна;
   
 • област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Очни болести" – един (0,5 щатна длъжност) за нуждите на Факултет „Медицина", Катедра „Очни болести и зрителни науки". Допълнителни условия по конкурса – придобита образователна квалификационна степен „магистър" по специалност „Медицина" и придобита образователна научна степен „доктор" по специалност „Офталмология".


Срокът за подаване на документи е два месеца от обнародването в „Държавен вестник". За справки и документи – в Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, отдел „Кариерно развитие", ет.3, стая 320, тел. 052/677-055 и 052/677-156.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 62/ 06.08.2019 г.

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

ПРОФЕСОР"

 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на диплома за академична длъжност „доцент";
 6. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването  – ако е приложимо;
 7. Попълнена електронна справка (област 1, област 7), доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на академичната длъжност „професор" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание, подписана от кандидата;
 8. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата;
 9. Справка учебна натовареност;
 10. Резюмета на научните трудове на български и на английски език;
 11. Удостоверение за стаж по съответната специалност;
 12. Удостоверение за преподавателски стаж;
 13. Удостоверение за ръководство на успешно, защитили докторанти;
 14. Медицинско свидетелство;
 15. Свидетелство за съдимост;
 16. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на него публикации;
 17. Резюмета на монографичния/хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници;
 18. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания и сборници с приложени копия, които не са включени в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (т.7), подписани от кандидата;
 19. Списък с участия в национални и международни научни прояви;
 20. Академична справка на публикации, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго Висше училище (ВУ) или Научна организация (НО);
 21. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
 22. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 23. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.


___________________________________________________________
       Забележки:

 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
2. Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност "доцент".

 
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, УЛ.МАРИН ДРИНОВ", 55, ЕТ. 3, СТАЯ 320 И ТЕЛ: 052/677-055; 052/677 156

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ 

„ДОЦЕНТ"
 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор";
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако е приложимо;
 6. Попълнена електронна справка (област 4, област 7), доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на акад. длъжност „доцент" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание, подписана от кандидата.;
 7. Справка за оригиналните научни приноси, подписана от кандидата;
 8. Справка за учебна натовареност;
 9. Резюмета на научните трудове на български език и на английски език;
 10. Удостоверение за стаж по съответната специалност;
 11. Удостоверение за преподавателски стаж;
 12. Медицинско свидетелство;
 13. Свидетелство за съдимост;
 14. Монографичен/ хабилитационен труд (4 екземпляра) или равностойни на монографичния труд публикации;
 15. Резюмета на монографичния/ хабилитационния труд на български и английски език, всяко в обем не по-малко от 10 стандартни машинописни страници);
 16. Списък с реално отпечатани пълнотекстови публикации в научни списания и сборници с приложени копия, които не са включени в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (т.6), подписани от кандидата;
 17. Списък с участия в национални и международни научни прояви;
 18. Академична справка на публикации, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго Висше училище (ВУ) или Научна организация (НО);
 19. Справка за цитирания, издадена от библиотеката на МУ- Варна или на други ВУ или НО;
 20. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 21. Други - Кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе. Например: копие на дипломата за придобита НС „доктор на науките", справка за импакт фактор, издадена от библиотеката на МУ – Варна или на други ВУ или НО, изобретения, рационализации, патенти и др.


___________________________________________________________
       Забележки:

Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 8 екземпляра на електронен носител (флаш памет).

Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и на научна степен "доктор на науките".

 
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, УЛ.МАРИН ДРИНОВ", 55, ЕТ. 3, СТАЯ 320 И ТЕЛ: 052/677-055; 052/677 156

 

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"
 

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" или документ удостоверяващ, че кандидатът е придобил ОНС „доктор", издаден от съответното висше училище или научна организация;
 5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако се изисква в условията на конкурса;
 6. Попълнена електронна справка (Справка), доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на акад. длъжност „главен асистент" с хартиен и електронен вариант на приложените доказателства, подредени и номерирани съответно на електронното описание, подписана от кандидата.;
 7. Удостоверение за стаж по специалността;
 8. Удостоверение за преподавателски стаж;
 9. Медицинско свидетелство;
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Документ за владеене на чужд език – ниво В2, или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна – ако такъв се изисква в условията на конкурса;
 12. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
 13. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе.


___________________________________________________________
Забележки:

 1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 6 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
 2. Представените доказателства не трябва да се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

   
  ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ" НА МУ-ВАРНА, УЛ.МАРИН ДРИНОВ", 55, ЕТ. 3, СТАЯ 320 И ТЕЛ: 052/677-055; 052/677 156